ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310 86 27.74%
2.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128 32 25.00%
3.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 54 13 24.07%
4.  โรงเรียนวัดท่าแรต 72 16 22.22%
5.  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 162 36 22.22%
6.  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 165 31 18.79%
7.  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182 33 18.13%
8.  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141 25 17.73%
9.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206 34 16.50%
10.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125 19 15.20%
11.  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113 17 15.04%
12.  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61 9 14.75%
13.  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244 35 14.34%
14.  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 42 6 14.29%
15.  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29 4 13.79%
16.  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99 13 13.13%
17.  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 227 28 12.33%
18.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17 2 11.76%
19.  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85 10 11.76%
20.  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 100 11 11.00%
21.  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47 5 10.64%
22.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 38 4 10.53%
23.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393 41 10.43%
24.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 155 16 10.32%
25.  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52 5 9.62%
26.  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99 9 9.09%
27.  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180 16 8.89%
28.  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113 10 8.85%
29.  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558 49 8.78%
30.  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138 12 8.70%
31.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 58 5 8.62%
32.  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 84 7 8.33%
33.  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 149 12 8.05%
34.  โรงเรียนบ้านศรีทอง 107 8 7.48%
35.  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68 5 7.35%
36.  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96 7 7.29%
37.  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86 6 6.98%
38.  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 132 9 6.82%
39.  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62 4 6.45%
40.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132 8 6.06%
41.  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120 7 5.83%
42.  โรงเรียนบ้านมาบแก 72 4 5.56%
43.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130 7 5.38%
44.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 48 2 4.17%
45.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49 2 4.08%
46.  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 507 16 3.16%
47.  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220 3 1.36%
48.  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74 1 1.35%
49.  โรงเรียนบ้านปางสุด 0 0 %
50.  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 0 0 %
51.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 0 0 %
52.  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 0 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านเปราะ 0 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 0 %
79.  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 %
80.  โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 %
82.  โรงเรียนวัดจิกลาด 0 0 %
83.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 0 0 %
84.  โรงเรียนวัดคลองจินดา 0 0 %
85.  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 0 0 %
86.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 0 0 %
87.  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 0 0 %
88.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 %
89.  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 0 0 %
90.  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 0 0 %
91.  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0 0 %
92.  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 0 0 %
93.  โรงเรียนวัดบ้านวัง 0 0 %
94.  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 0 0 %
95.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 0 %
97.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 0 0 %
98.  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 %
99.  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดสวนหลวง 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดหนองกรด 0 0 %
104.  โรงเรียนวัดหนองตางู 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 0 0 %
106.  โรงเรียนวัดหนองยาว 0 0 %
107.  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 0 0 %
108.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 %
109.  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 0 0 %
110.  โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 %
111.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 %
112.  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 0 0 %
113.  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 0 0 %
114.  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 0 0 %
115.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 0 0 %
116.  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 %
117.  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 0 0 %
118.  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 0 0 %
119.  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 0 0 %
120.  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 0 0 %
121.  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 %
122.  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 0 0 %
123.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 0 0 %
124.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 0 0 %
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 %
126.  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 %
127.  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 %
128.  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 %
129.  โรงเรียนบ้านคลองไทร 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 0 0 %
131.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 0 0 %
133.  โรงเรียนบ้านดงคู้ 0 11 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 %
136.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 0 0 %
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 0 0 %
139.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 95 0 0.00%
140.  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 0 0 %
144.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านปางงู 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net