ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดหุบเมย 28 8 28.57%
2.  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126 36 28.57%
3.  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96 27 28.13%
4.  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70 18 25.71%
5.  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64 15 23.44%
6.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185 42 22.70%
7.  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75 17 22.67%
8.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726 162 22.31%
9.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105 22 20.95%
10.  โรงเรียนวัดบางหอย 86 18 20.93%
11.  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73 15 20.55%
12.  โรงเรียนวัดหนองรี 189 36 19.05%
13.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69 13 18.84%
14.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146 27 18.49%
15.  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78 14 17.95%
16.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57 10 17.54%
17.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177 31 17.51%
18.  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172 30 17.44%
19.  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643 109 16.95%
20.  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278 47 16.91%
21.  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78 13 16.67%
22.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42 7 16.67%
23.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97 16 16.49%
24.  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79 13 16.46%
25.  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117 19 16.24%
26.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52 8 15.38%
27.  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104 16 15.38%
28.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131 19 14.50%
29.  โรงเรียนวัดวังตูม 28 4 14.29%
30.  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201 28 13.93%
31.  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314 183 13.93%
32.  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133 18 13.53%
33.  โรงเรียนวัดท่าชัย 52 7 13.46%
34.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61 8 13.11%
35.  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183 24 13.11%
36.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23 3 13.04%
37.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163 21 12.88%
38.  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63 8 12.70%
39.  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40 5 12.50%
40.  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128 16 12.50%
41.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105 13 12.38%
42.  โรงเรียนวัดวังไทร 49 6 12.24%
43.  โรงเรียนวันครู 2504 66 8 12.12%
44.  โรงเรียนวัดดอนยอ 166 20 12.05%
45.  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36 4 11.11%
46.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137 15 10.95%
47.  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92 10 10.87%
48.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139 15 10.79%
49.  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170 18 10.59%
50.  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230 24 10.43%
51.  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48 5 10.42%
52.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97 10 10.31%
53.  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109 11 10.09%
54.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41 4 9.76%
55.  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125 12 9.60%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128 12 9.38%
57.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87 8 9.20%
58.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46 4 8.70%
59.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104 9 8.65%
60.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83 7 8.43%
61.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62 5 8.06%
62.  โรงเรียนวัดท่าทราย 125 10 8.00%
63.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101 8 7.92%
64.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91 7 7.69%
65.  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81 6 7.41%
66.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137 10 7.30%
67.  โรงเรียนวัดเกาะกา 106 7 6.60%
68.  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96 6 6.25%
69.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212 13 6.13%
70.  โรงเรียนวังดอกไม้ 33 2 6.06%
71.  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133 8 6.02%
72.  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151 9 5.96%
73.  โรงเรียนวัดพราหมณี 136 8 5.88%
74.  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306 17 5.56%
75.  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91 5 5.49%
76.  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73 4 5.48%
77.  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116 6 5.17%
78.  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39 2 5.13%
79.  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60 3 5.00%
80.  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61 3 4.92%
81.  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127 6 4.72%
82.  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88 4 4.55%
83.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45 2 4.44%
84.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47 2 4.26%
85.  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54 2 3.70%
86.  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84 3 3.57%
87.  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87 3 3.45%
88.  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198 6 3.03%
89.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79 2 2.53%
90.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569 34 2.17%
91.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138 3 2.17%
92.  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198 4 2.02%
93.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67 1 1.49%
94.  โรงเรียนวัดบางปรัง 174 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 0 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดสันตยาราม 0 0 %
102.  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 0 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 %
104.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 %
106.  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92 0 0.00%
107.  โรงเรียนสาริกา 0 0 %
108.  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 %
109.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 0 0 %
110.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 0 0 %
111.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 %
112.  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0 %
114.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 0 0 %
115.  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 0 0 %
117.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 %
118.  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 %
120.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 0 0 %
121.  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173 0 0.00%
122.  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 0 0 %
123.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 0 0 %
124.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 0 0 %
125.  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 0 0 %
126.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 0 0 %
128.  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 0 0 %
131.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net