ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170 25 14.71%
2.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119 17 14.29%
3.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370 51 13.78%
4.  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185 25 13.51%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446 60 13.45%
6.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281 37 13.17%
7.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223 29 13.00%
8.  โรงเรียนอรุณเมธา 473 59 12.47%
9.  โรงเรียนแม่สอด 691 86 12.45%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203 23 11.33%
11.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147 16 10.88%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211 22 10.43%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100 114 10.36%
14.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140 14 10.00%
15.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893 86 9.63%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389 37 9.51%
17.  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307 29 9.45%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138 13 9.42%
19.  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65 6 9.23%
20.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173 15 8.67%
21.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140 12 8.57%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465 39 8.39%
23.  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146 12 8.22%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500 41 8.20%
25.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208 17 8.17%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94 7 7.45%
27.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718 53 7.38%
28.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292 21 7.19%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140 10 7.14%
30.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492 34 6.91%
31.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261 18 6.90%
32.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146 10 6.85%
33.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251 17 6.77%
34.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121 8 6.61%
35.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470 30 6.38%
36.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149 9 6.04%
37.  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184 11 5.98%
38.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224 13 5.80%
39.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277 16 5.78%
40.  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208 12 5.77%
41.  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143 8 5.59%
42.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162 9 5.56%
43.  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180 10 5.56%
44.  โรงเรียนบ้านยะพอ 302 16 5.30%
45.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903 99 5.20%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606 31 5.12%
47.  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196 10 5.10%
48.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592 30 5.07%
49.  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206 10 4.85%
50.  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274 13 4.74%
51.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512 24 4.69%
52.  โรงเรียนบ้านวังผา 235 11 4.68%
53.  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174 8 4.60%
54.  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218 10 4.59%
55.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140 6 4.29%
56.  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118 5 4.24%
57.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456 19 4.17%
58.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146 6 4.11%
59.  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98 4 4.08%
60.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272 11 4.04%
61.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351 14 3.99%
62.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792 30 3.79%
63.  โรงเรียนบ้านพะละ 82 3 3.66%
64.  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853 31 3.63%
65.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229 8 3.49%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59 2 3.39%
67.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181 6 3.31%
68.  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327 10 3.06%
69.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170 5 2.94%
70.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205 6 2.93%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214 6 2.80%
72.  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110 3 2.73%
73.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572 15 2.62%
74.  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271 7 2.58%
75.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155 4 2.58%
76.  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122 3 2.46%
77.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82 2 2.44%
78.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752 18 2.39%
79.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338 8 2.37%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344 8 2.33%
81.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222 5 2.25%
82.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97 2 2.06%
83.  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394 8 2.03%
84.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163 3 1.84%
85.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618 11 1.78%
86.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115 2 1.74%
87.  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233 4 1.72%
88.  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361 6 1.66%
89.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379 6 1.58%
90.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128 2 1.56%
91.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130 2 1.54%
92.  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459 7 1.53%
93.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198 3 1.52%
94.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203 3 1.48%
95.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475 7 1.47%
96.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831 12 1.44%
97.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420 6 1.43%
98.  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727 10 1.38%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73 1 1.37%
100.  โรงเรียนบ้านธงชัย 167 2 1.20%
101.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96 1 1.04%
102.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930 7 0.75%
103.  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136 1 0.74%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150 1 0.67%
105.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190 1 0.53%
106.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431 2 0.46%
107.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378 1 0.26%
108.  โรงเรียนบ้านจกปก 77 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170 0 0.00%
121.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net