ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16 5 31.25%
2.  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33 9 27.27%
3.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16 4 25.00%
4.  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140 33 23.57%
5.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62 14 22.58%
6.  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32 7 21.88%
7.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92 20 21.74%
8.  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39 8 20.51%
9.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54 11 20.37%
10.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201 40 19.90%
11.  โรงเรียนบ้านคอนสาร 175 34 19.43%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53 10 18.87%
13.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 171 32 18.71%
14.  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38 7 18.42%
15.  โรงเรียนบ้านวังหิน 22 4 18.18%
16.  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50 9 18.00%
17.  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67 12 17.91%
18.  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107 19 17.76%
19.  โรงเรียนหนองเบนประภากร 51 9 17.65%
20.  โรงเรียนบ้านจมื่น 34 6 17.65%
21.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 128 22 17.19%
22.  โรงเรียนบ้านนาดี 59 10 16.95%
23.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 55 9 16.36%
24.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92 15 16.30%
25.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202 32 15.84%
26.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 196 31 15.82%
27.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51 8 15.69%
28.  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 90 14 15.56%
29.  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71 11 15.49%
30.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 39 6 15.38%
31.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46 7 15.22%
32.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150 22 14.67%
33.  โรงเรียนบ้านกลาง 75 11 14.67%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171 25 14.62%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 512 73 14.26%
36.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85 12 14.12%
37.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73 10 13.70%
38.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22 3 13.64%
39.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 103 14 13.59%
40.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297 40 13.47%
41.  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82 11 13.41%
42.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82 11 13.41%
43.  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83 11 13.25%
44.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 151 20 13.25%
45.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137 18 13.14%
46.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61 8 13.11%
47.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46 6 13.04%
48.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231 30 12.99%
49.  โรงเรียนบ้านมอญ 93 12 12.90%
50.  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62 8 12.90%
51.  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337 170 12.72%
52.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79 10 12.66%
53.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32 4 12.50%
54.  โรงเรียนสระโพนทอง 121 15 12.40%
55.  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73 9 12.33%
56.  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73 9 12.33%
57.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 98 12 12.24%
58.  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74 9 12.16%
59.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 58 7 12.07%
60.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109 13 11.93%
61.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 126 15 11.90%
62.  โรงเรียนบ้านม่วง 136 16 11.76%
63.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 51 6 11.76%
64.  โรงเรียนบ้านนาบัว 77 9 11.69%
65.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43 5 11.63%
66.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135 132 11.63%
67.  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156 18 11.54%
68.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96 11 11.46%
69.  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35 4 11.43%
70.  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124 14 11.29%
71.  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89 10 11.24%
72.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 205 23 11.22%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27 3 11.11%
74.  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153 17 11.11%
75.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 36 4 11.11%
76.  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163 18 11.04%
77.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 156 17 10.90%
78.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83 9 10.84%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186 20 10.75%
80.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224 24 10.71%
81.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66 7 10.61%
82.  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266 28 10.53%
83.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58 6 10.34%
84.  โรงเรียนบ้านดงเมย 68 7 10.29%
85.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 195 20 10.26%
86.  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69 7 10.14%
87.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30 3 10.00%
88.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142 14 9.86%
89.  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41 4 9.76%
90.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31 3 9.68%
91.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62 6 9.68%
92.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 42 4 9.52%
93.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179 17 9.50%
94.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43 4 9.30%
95.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 141 13 9.22%
96.  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 76 7 9.21%
97.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 174 16 9.20%
98.  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109 10 9.17%
99.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393 36 9.16%
100.  โรงเรียนบ้านดงพอง 22 2 9.09%
101.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55 5 9.09%
102.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22 2 9.09%
103.  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132 12 9.09%
104.  โรงเรียนหัวนานคร 99 9 9.09%
105.  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199 18 9.05%
106.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 78 7 8.97%
107.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45 4 8.89%
108.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 173 15 8.67%
109.  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93 8 8.60%
110.  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 35 3 8.57%
111.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35 3 8.57%
112.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 83 7 8.43%
113.  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 107 9 8.41%
114.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107 9 8.41%
115.  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169 14 8.28%
116.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 182 15 8.24%
117.  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231 19 8.23%
118.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61 5 8.20%
119.  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 49 4 8.16%
120.  โรงเรียนบ้านก่าน 151 12 7.95%
121.  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 89 7 7.87%
122.  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153 12 7.84%
123.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52 4 7.69%
124.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 52 4 7.69%
125.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184 14 7.61%
126.  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 66 5 7.58%
127.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161 12 7.45%
128.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121 9 7.44%
129.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27 2 7.41%
130.  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41 3 7.32%
131.  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55 4 7.27%
132.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 69 5 7.25%
133.  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56 4 7.14%
134.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141 10 7.09%
135.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85 6 7.06%
136.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29 2 6.90%
137.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29 2 6.90%
138.  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 118 8 6.78%
139.  โรงเรียนฉิมพลีมา 104 7 6.73%
140.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90 6 6.67%
141.  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90 6 6.67%
142.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 106 7 6.60%
143.  โรงเรียนบ้านพีพวย 76 5 6.58%
144.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 47 3 6.38%
145.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47 3 6.38%
146.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 32 2 6.25%
147.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 128 8 6.25%
148.  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48 3 6.25%
149.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81 5 6.17%
150.  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 49 3 6.12%
151.  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198 12 6.06%
152.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 132 8 6.06%
153.  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149 9 6.04%
154.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116 7 6.03%
155.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 133 8 6.02%
156.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67 4 5.97%
157.  โรงเรียนบ้านเรือ 52 3 5.77%
158.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 156 9 5.77%
159.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176 10 5.68%
160.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71 4 5.63%
161.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107 6 5.61%
162.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126 7 5.56%
163.  โรงเรียนบ้านหินลาด 54 3 5.56%
164.  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108 6 5.56%
165.  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54 3 5.56%
166.  โรงเรียนบ้านธาตุ 164 9 5.49%
167.  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 73 4 5.48%
168.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111 6 5.41%
169.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242 13 5.37%
170.  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76 4 5.26%
171.  โรงเรียนบุปผาราม 77 4 5.19%
172.  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116 6 5.17%
173.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 79 4 5.06%
174.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20 1 5.00%
175.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20 1 5.00%
176.  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141 7 4.96%
177.  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82 4 4.88%
178.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 227 11 4.85%
179.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 124 6 4.84%
180.  โรงเรียนบ้านระหัด 83 4 4.82%
181.  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 251 12 4.78%
182.  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150 7 4.67%
183.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 150 7 4.67%
184.  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 107 5 4.67%
185.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65 3 4.62%
186.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65 3 4.62%
187.  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88 4 4.55%
188.  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265 12 4.53%
189.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90 4 4.44%
190.  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45 2 4.44%
191.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113 5 4.42%
192.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159 7 4.40%
193.  โรงเรียนบ้านสารจอด 164 7 4.27%
194.  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47 2 4.26%
195.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141 6 4.26%
196.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48 2 4.17%
197.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72 3 4.17%
198.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168 7 4.17%
199.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72 3 4.17%
200.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 73 3 4.11%
201.  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73 3 4.11%
202.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73 3 4.11%
203.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98 4 4.08%
204.  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 101 4 3.96%
205.  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 102 4 3.92%
206.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105 4 3.81%
207.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79 3 3.80%
208.  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237 9 3.80%
209.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189 7 3.70%
210.  โรงเรียนบ้านหลุบคา 55 2 3.64%
211.  โรงเรียนบ้านเขวา 84 3 3.57%
212.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 119 4 3.36%
213.  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 246 8 3.25%
214.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62 2 3.23%
215.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 125 4 3.20%
216.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63 2 3.17%
217.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32 1 3.13%
218.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 160 5 3.13%
219.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98 3 3.06%
220.  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66 2 3.03%
221.  โรงเรียนบ้านนายม 102 3 2.94%
222.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34 1 2.94%
223.  โรงเรียนบ้านดงบัง 34 1 2.94%
224.  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69 2 2.90%
225.  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70 2 2.86%
226.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106 3 2.83%
227.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75 2 2.67%
228.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76 2 2.63%
229.  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38 1 2.63%
230.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39 1 2.56%
231.  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 162 4 2.47%
232.  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 125 3 2.40%
233.  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125 3 2.40%
234.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224 5 2.23%
235.  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 91 2 2.20%
236.  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 139 3 2.16%
237.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238 5 2.10%
238.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 98 2 2.04%
239.  โรงเรียนบ้านโคกกุง 206 4 1.94%
240.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 54 1 1.85%
241.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 55 1 1.82%
242.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178 3 1.69%
243.  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59 1 1.69%
244.  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 60 1 1.67%
245.  โรงเรียนบ้านนาแก 301 4 1.33%
246.  โรงเรียนบ้านหนองคู 160 2 1.25%
247.  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404 5 1.24%
248.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 98 1 1.02%
249.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 123 1 0.81%
250.  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136 1 0.74%
251.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 239 0 0.00%
252.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223 0 0.00%
253.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59 0 0.00%
254.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30 0 0.00%
255.  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73 0 0.00%
256.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90 0 0.00%
257.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52 0 0.00%
258.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55 0 0.00%
259.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21 0 0.00%
260.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53 0 0.00%
261.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 54 0 0.00%
262.  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net