ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบือดองพัฒนา 131 54 41.22%
2.  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 111 21 18.92%
3.  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86 15 17.44%
4.  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1726 244 14.14%
5.  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57 8 14.04%
6.  โรงเรียนบ้านคูวอ 219 29 13.24%
7.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208 24 11.54%
8.  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83 9 10.84%
9.  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 178 19 10.67%
10.  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60 6 10.00%
11.  โรงเรียนบ้านบาโด 50 5 10.00%
12.  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 33 3 9.09%
13.  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36 3 8.33%
14.  โรงเรียนบ้านรามัน 484 39 8.06%
15.  โรงเรียนบ้านบาโงย 100 8 8.00%
16.  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101 8 7.92%
17.  โรงเรียนวัดลำพะยา 114 9 7.89%
18.  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 79 6 7.59%
19.  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95 7 7.37%
20.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43 3 6.98%
21.  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79 5 6.33%
22.  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80 5 6.25%
23.  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272 16 5.88%
24.  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120 7 5.83%
25.  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 208 12 5.77%
26.  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147 8 5.44%
27.  โรงเรียนบ้านท่าสาป 313 17 5.43%
28.  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192 10 5.21%
29.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 135 7 5.19%
30.  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174 9 5.17%
31.  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97 5 5.15%
32.  โรงเรียนบ้านละแอ 98 5 5.10%
33.  โรงเรียนวัดลำใหม่ 59 3 5.08%
34.  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 163 8 4.91%
35.  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104 5 4.81%
36.  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209 10 4.78%
37.  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129 6 4.65%
38.  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 138 6 4.35%
39.  โรงเรียนบ้านปงตา 162 7 4.32%
40.  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117 5 4.27%
41.  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212 9 4.25%
42.  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118 5 4.24%
43.  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330 14 4.24%
44.  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193 8 4.15%
45.  โรงเรียนบ้านตาโละ 145 6 4.14%
46.  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243 10 4.12%
47.  โรงเรียนบ้านพร่อน 178 7 3.93%
48.  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130 5 3.85%
49.  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 162 6 3.70%
50.  โรงเรียนบ้านพรุ 109 4 3.67%
51.  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200 7 3.50%
52.  โรงเรียนบ้านกูวา 203 7 3.45%
53.  โรงเรียนบ้านตะโละ 176 6 3.41%
54.  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59 2 3.39%
55.  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89 3 3.37%
56.  โรงเรียนบ้านตาสา 119 4 3.36%
57.  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186 6 3.23%
58.  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 94 3 3.19%
59.  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 162 5 3.09%
60.  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777 24 3.09%
61.  โรงเรียนธารแร่ 65 2 3.08%
62.  โรงเรียนบ้านปูลัย 98 3 3.06%
63.  โรงเรียนบ้านปุโรง 136 4 2.94%
64.  โรงเรียนบ้านวังพญา 102 3 2.94%
65.  โรงเรียนบ้านกือแล 139 4 2.88%
66.  โรงเรียนบ้านจำปูน 174 5 2.87%
67.  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632 18 2.85%
68.  โรงเรียนสันติวิทยา 386 11 2.85%
69.  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177 5 2.82%
70.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 142 4 2.82%
71.  โรงเรียนบ้านลือมุ 191 5 2.62%
72.  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237 6 2.53%
73.  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398 10 2.51%
74.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205 5 2.44%
75.  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 500 12 2.40%
76.  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130 3 2.31%
77.  โรงเรียนบ้านบือยอง 174 4 2.30%
78.  โรงเรียนบ้านนาเตย 89 2 2.25%
79.  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135 3 2.22%
80.  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 90 2 2.22%
81.  โรงเรียนประชาอุทิศ 137 3 2.19%
82.  โรงเรียนบ้านสะโต 138 3 2.17%
83.  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2132 36 1.69%
84.  โรงเรียนบ้านบุดี 244 4 1.64%
85.  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126 2 1.59%
86.  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191 3 1.57%
87.  โรงเรียนบ้านปาโจ 191 3 1.57%
88.  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65 1 1.54%
89.  โรงเรียนบ้านบือมัง 207 3 1.45%
90.  โรงเรียนบ้านยือโระ 138 2 1.45%
91.  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 140 2 1.43%
92.  โรงเรียนบ้านแบหอ 225 3 1.33%
93.  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76 1 1.32%
94.  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 80 1 1.25%
95.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162 2 1.23%
96.  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 81 1 1.23%
97.  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 175 2 1.14%
98.  โรงเรียนบ้านกาดือแป 89 1 1.12%
99.  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377 4 1.06%
100.  โรงเรียนบ้านเกะรอ 203 2 0.99%
101.  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134 1 0.75%
102.  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269 2 0.74%
103.  โรงเรียนบ้านยะลา 253 1 0.40%
104.  โรงเรียนบ้านกาลอ 148 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสาคอ 62 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านโฉลง 306 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net