ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดกลาง 30 12 40.00%
2.  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31 9 29.03%
3.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35 9 25.71%
4.  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61 15 24.59%
5.  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67 16 23.88%
6.  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31 7 22.58%
7.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45 10 22.22%
8.  โรงเรียนบ้านนาวง 119 26 21.85%
9.  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133 28 21.05%
10.  โรงเรียนบ้านโตน 136 28 20.59%
11.  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50 10 20.00%
12.  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121 24 19.83%
13.  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90 17 18.89%
14.  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 138 26 18.84%
15.  โรงเรียนบ้านเตง 71 13 18.31%
16.  โรงเรียนวัดควนแร่ 199 36 18.09%
17.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102 18 17.65%
18.  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87 15 17.24%
19.  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88 15 17.05%
20.  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56 9 16.07%
21.  โรงเรียนวัดนาท่อม 63 10 15.87%
22.  โรงเรียนวัดควนถบ 89 14 15.73%
23.  โรงเรียนวัดโพรงงู 114 17 14.91%
24.  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148 22 14.86%
25.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101 15 14.85%
26.  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157 23 14.65%
27.  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41 6 14.63%
28.  โรงเรียนวัดตะแพน 227 32 14.10%
29.  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64 9 14.06%
30.  โรงเรียนบ้านขัน 157 22 14.01%
31.  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80 11 13.75%
32.  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61 8 13.11%
33.  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23 3 13.04%
34.  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193 25 12.95%
35.  โรงเรียนวัดอภยาราม 132 17 12.88%
36.  โรงเรียนวัดเขาทอง 101 13 12.87%
37.  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71 9 12.68%
38.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66 8 12.12%
39.  โรงเรียนวัดปากสระ 50 6 12.00%
40.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101 12 11.88%
41.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76 9 11.84%
42.  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 264 31 11.74%
43.  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122 14 11.48%
44.  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175 20 11.43%
45.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53 6 11.32%
46.  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62 7 11.29%
47.  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62 7 11.29%
48.  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98 11 11.22%
49.  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976 109 11.17%
50.  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190 21 11.05%
51.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192 21 10.94%
52.  โรงเรียนวัดเขาแดง 129 14 10.85%
53.  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176 19 10.80%
54.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204 22 10.78%
55.  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284 30 10.56%
56.  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205 21 10.24%
57.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137 14 10.22%
58.  โรงเรียนบ้านปากสระ 90 9 10.00%
59.  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52 5 9.62%
60.  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190 18 9.47%
61.  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99 9 9.09%
62.  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143 13 9.09%
63.  โรงเรียนวัดลำใน 79 7 8.86%
64.  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158 13 8.23%
65.  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197 16 8.12%
66.  โรงเรียนวัดพังดาน 88 7 7.95%
67.  โรงเรียนบ้านควนพลี 151 12 7.95%
68.  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122 9 7.38%
69.  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44 3 6.82%
70.  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91 6 6.59%
71.  โรงเรียนวัดป่าตอ 47 3 6.38%
72.  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47 3 6.38%
73.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80 5 6.25%
74.  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177 11 6.21%
75.  โรงเรียนวัดปากประ 51 3 5.88%
76.  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107 6 5.61%
77.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230 12 5.22%
78.  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115 6 5.22%
79.  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117 6 5.13%
80.  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98 5 5.10%
81.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240 12 5.00%
82.  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42 2 4.76%
83.  โรงเรียนชุณหะวัณ 46 2 4.35%
84.  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49 2 4.08%
85.  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239 9 3.77%
86.  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81 3 3.70%
87.  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27 1 3.70%
88.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109 4 3.67%
89.  โรงเรียนวัดลานแซะ 233 8 3.43%
90.  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130 4 3.08%
91.  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67 2 2.99%
92.  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68 1 1.47%
93.  โรงเรียนบ้านโคกโดน 0 0 %
94.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 0 0 %
97.  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านไสกุน 0 0 %
99.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
102.  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 %
104.  โรงเรียนวัดใสประดู่ 0 0 %
105.  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532 0 0.00%
106.  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 %
107.  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 %
108.  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 0 0 %
109.  โรงเรียน วัดดอนศาลา 0 0 %
110.  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 %
111.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
112.  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 0 0 %
113.  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 0 0 %
114.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 %
115.  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net