ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดสระพัง 16 4 25.00%
2.  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232 56 24.14%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199 48 24.12%
4.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74 17 22.97%
5.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94 21 22.34%
6.  โรงเรียนบ้านหนองมน 91 20 21.98%
7.  โรงเรียนวัดบางคราม 304 64 21.05%
8.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145 30 20.69%
9.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50 10 20.00%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156 31 19.87%
11.  โรงเรียนวัดชยาราม 578 111 19.20%
12.  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303 58 19.14%
13.  โรงเรียนวัดพะแสง 95 18 18.95%
14.  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 125 23 18.40%
15.  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 256 47 18.36%
16.  โรงเรียนวัดนิลาราม 127 23 18.11%
17.  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133 24 18.05%
18.  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208 37 17.79%
19.  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187 33 17.65%
20.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51 9 17.65%
21.  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274 48 17.52%
22.  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137 24 17.52%
23.  โรงเรียนบ้านยาง 23 4 17.39%
24.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134 23 17.16%
25.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210 36 17.14%
26.  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183 31 16.94%
27.  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185 31 16.76%
28.  โรงเรียนบ้านควนรา 66 11 16.67%
29.  โรงเรียนบ้านปากโตน 48 8 16.67%
30.  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36 6 16.67%
31.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510 85 16.67%
32.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192 32 16.67%
33.  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86 14 16.28%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529 86 16.26%
35.  โรงเรียนบ้านบางพระ 138 22 15.94%
36.  โรงเรียนตาขุน 374 58 15.51%
37.  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 200 31 15.50%
38.  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194 30 15.46%
39.  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 733 113 15.42%
40.  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176 27 15.34%
41.  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242 37 15.29%
42.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53 8 15.09%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167 25 14.97%
44.  โรงเรียนวัดพนม 167 25 14.97%
45.  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114 17 14.91%
46.  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188 28 14.89%
47.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122 18 14.75%
48.  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41 6 14.63%
49.  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98 14 14.29%
50.  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127 18 14.17%
51.  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120 17 14.17%
52.  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418 59 14.11%
53.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149 21 14.09%
54.  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291 41 14.09%
55.  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79 11 13.92%
56.  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66 9 13.64%
57.  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104 14 13.46%
58.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82 11 13.41%
59.  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90 12 13.33%
60.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93 12 12.90%
61.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39 5 12.82%
62.  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133 17 12.78%
63.  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182 23 12.64%
64.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198 25 12.63%
65.  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32 4 12.50%
66.  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394 49 12.44%
67.  โรงเรียนบ้านคลองราง 97 12 12.37%
68.  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139 17 12.23%
69.  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221 27 12.22%
70.  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82 10 12.20%
71.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 189 23 12.17%
72.  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133 16 12.03%
73.  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186 22 11.83%
74.  โรงเรียนบ้านหินดาน 127 15 11.81%
75.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136 16 11.76%
76.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85 10 11.76%
77.  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173 20 11.56%
78.  โรงเรียนวัดพรุศรี 104 12 11.54%
79.  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53 6 11.32%
80.  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 98 11 11.22%
81.  โรงเรียนบ้านกลาง 206 23 11.17%
82.  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144 16 11.11%
83.  โรงเรียนบ้านนาแค 81 9 11.11%
84.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81 9 11.11%
85.  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182 20 10.99%
86.  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91 10 10.99%
87.  โรงเรียนบ้านยางงาม 173 19 10.98%
88.  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374 41 10.96%
89.  โรงเรียนบ้านชายท่า 110 12 10.91%
90.  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187 20 10.70%
91.  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226 24 10.62%
92.  โรงเรียนวัดหัวเตย 113 12 10.62%
93.  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96 10 10.42%
94.  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59 6 10.17%
95.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69 7 10.14%
96.  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 362 36 9.94%
97.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61 6 9.84%
98.  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133 13 9.77%
99.  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41 4 9.76%
100.  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144 14 9.72%
101.  โรงเรียนบ้านตะกรบ 93 9 9.68%
102.  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145 14 9.66%
103.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63 6 9.52%
104.  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294 28 9.52%
105.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53 5 9.43%
106.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 193 18 9.33%
107.  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54 5 9.26%
108.  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301 27 8.97%
109.  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315 28 8.89%
110.  โรงเรียนบ้านควนสูง 58 5 8.62%
111.  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96 8 8.33%
112.  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206 17 8.25%
113.  โรงเรียนบ้านคลองพา 122 10 8.20%
114.  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61 5 8.20%
115.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136 11 8.09%
116.  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163 13 7.98%
117.  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101 8 7.92%
118.  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76 6 7.89%
119.  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66 5 7.58%
120.  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80 6 7.50%
121.  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40 3 7.50%
122.  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271 20 7.38%
123.  โรงเรียนบ้านวังขุม 55 4 7.27%
124.  โรงเรียนบ้านท่าไท 124 9 7.26%
125.  โรงเรียนบ้านตาขุน 181 13 7.18%
126.  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266 19 7.14%
127.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229 16 6.99%
128.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72 5 6.94%
129.  โรงเรียนวัดนันทาราม 73 5 6.85%
130.  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44 3 6.82%
131.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44 3 6.82%
132.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 124 8 6.45%
133.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62 4 6.45%
134.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140 9 6.43%
135.  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141 9 6.38%
136.  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 251 16 6.37%
137.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115 7 6.09%
138.  โรงเรียนวัดบางปอ 99 6 6.06%
139.  โรงเรียนบ้านบางสาน 138 8 5.80%
140.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52 3 5.77%
141.  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87 5 5.75%
142.  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70 4 5.71%
143.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71 4 5.63%
144.  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109 6 5.50%
145.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115 6 5.22%
146.  โรงเรียนวัดพระพรหม 61 3 4.92%
147.  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 102 5 4.90%
148.  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355 17 4.79%
149.  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153 7 4.58%
150.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 154 7 4.55%
151.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220 10 4.55%
152.  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44 2 4.55%
153.  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486 22 4.53%
154.  โรงเรียนบ้านป่าตง 135 6 4.44%
155.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406 18 4.43%
156.  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160 7 4.38%
157.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130 5 3.85%
158.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82 3 3.66%
159.  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 248 9 3.63%
160.  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62 2 3.23%
161.  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66 2 3.03%
162.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37 1 2.70%
163.  โรงเรียนวัดบางพลา 223 6 2.69%
164.  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238 5 2.10%
165.  โรงเรียนวัดตรณาราม 554 11 1.99%
166.  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193 3 1.55%
167.  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112 1 0.89%
168.  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130 1 0.77%
169.  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131 1 0.76%
170.  โรงเรียนบ้านนา 0 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านบางหิน 128 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านสามสัก 0 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านเบญจา 75 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net