ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53 8 15.09%
2.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 93 14 15.05%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 176 26 14.77%
4.  โรงเรียนคลองพน 594 65 10.94%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 861 70 8.13%
6.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 152 11 7.24%
7.  โรงเรียนบ้านติงไหร 130 8 6.15%
8.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 244 15 6.15%
9.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 147 9 6.12%
10.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 119 6 5.04%
11.  โรงเรียนบ้านโคกหาร 130 6 4.62%
12.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 %
13.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0 0 %
14.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 %
15.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 0 0 %
16.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 0 0 %
17.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 0 0 %
18.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 0 0 %
19.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0 0 %
20.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 %
21.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 0 0 %
22.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 0 0 %
23.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 %
24.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 0 0 %
25.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 0 0 %
26.  โรงเรียนบ้านคลองไคร 0 0 %
27.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 0 0 %
28.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 0 0 %
29.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 %
30.  โรงเรียนบ้านควนต่อ 0 0 %
31.  โรงเรียนบ้านควน 0 0 %
32.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 %
33.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 %
34.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 0 0 %
35.  โรงเรียนบ้านควนแดง 0 0 %
36.  โรงเรียนบ้านควนโอ 0 0 %
37.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 0 0 %
38.  โรงเรียนบ้านควนใต้ 0 0 %
39.  โรงเรียนบ้านคลองยวน 0 0 %
40.  โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 %
41.  โรงเรียนบ้านควนม่วง 0 0 %
42.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 0 0 %
43.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 0 0 %
44.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 0 0 %
45.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
46.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 0 0 %
47.  โรงเรียนบ้านทับปริก 0 0 %
48.  โรงเรียนบ้านทับพล 0 0 %
49.  โรงเรียนบ้านทับไทร 0 0 %
50.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 0 0 %
51.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 0 0 %
52.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านดินนา 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านนางรอง 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านนาปง 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านนาวง 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านนาเทา 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านบกห้อง 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านนาออก 0 0 %
80.  โรงเรียนบ้านบากัน 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0 0 %
82.  โรงเรียนบ้านบางเตียว 0 0 %
83.  โรงเรียนบ้านบางหอย 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านนานอก 0 0 %
85.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 %
86.  โรงเรียนบ้านบางเหียน 0 0 %
87.  โรงเรียนบ้านบางโสก 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านปากหยา 0 0 %
90.  โรงเรียนบ้านพระแอะ 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านพรุพี 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านพรุเตย 0 0 %
93.  โรงเรียนบ้านบางคราม 0 0 %
94.  โรงเรียนบ้านปากหรา 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 0 0 %
96.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 0 0 %
97.  โรงเรียนบ้านลำทับ 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านร่าปู 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 %
101.  โรงเรียนบ้านสะพานพน 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านลิกี 0 0 %
103.  โรงเรียนบ้านหนองกก 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 %
105.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 0 0 %
106.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 0 0 %
108.  โรงเรียนบ้านหลังสอด 0 0 %
109.  โรงเรียนบ้านหลังโสด 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 0 0 %
111.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 0 0 %
112.  โรงเรียนบ้านหนองจูด 0 0 %
113.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 0 0 %
114.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 0 0 %
115.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 %
117.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 0 0 %
118.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 0 0 %
119.  โรงเรียนบ้านหาดยาว 0 0 %
120.  โรงเรียนบ้านหินราว 0 0 %
121.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 0 0 %
122.  โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 %
123.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 0 %
124.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 0 0 %
125.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 0 0 %
126.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 %
127.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 %
128.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 %
129.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 0 0 %
131.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 0 0 %
133.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 0 0 %
134.  โรงเรียนบ้านเกาะปู 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 0 0 %
136.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 0 0 %
138.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 %
139.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 %
140.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 0 0 %
144.  โรงเรียนบ้านเขาพนม 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0 0 %
146.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 0 0 %
147.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 0 0 %
148.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 0 0 %
149.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 0 0 %
150.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 0 0 %
151.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 0 0 %
152.  โรงเรียนบ้านแหลมตง 0 0 %
153.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 0 0 %
154.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 0 0 %
155.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
156.  โรงเรียนบ้านโคกยูง 0 0 %
157.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 0 0 %
158.  โรงเรียนบ้านเขางาม 0 0 %
159.  โรงเรียนบ้านโคกคา 0 0 %
160.  โรงเรียนบ้านเหนือ 0 0 %
161.  โรงเรียนบ้านในยวน 0 0 %
162.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 0 0 %
163.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 %
164.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 0 %
165.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 0 0 %
166.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 0 0 %
167.  โรงเรียนวัดช่องแบก 0 0 %
168.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 0 %
169.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 0 0 %
170.  โรงเรียนวัดบางเหลียว 0 0 %
171.  โรงเรียนวัดบางโทง 0 0 %
172.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 0 0 %
173.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 %
174.  โรงเรียนบ้านโคกยอ 0 0 %
175.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 0 0 %
176.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 0 0 %
177.  โรงเรียนวัดพรุเตียว 0 0 %
178.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 0 0 %
179.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 0 0 %
180.  โรงเรียนวัดโคกยาง 0 0 %
181.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
182.  โรงเรียนวิทยาประชาคม 0 0 %
183.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0 0 %
184.  โรงเรียนวัดเขาต่อ 0 0 %
185.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 0 %
186.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 0 0 %
187.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 %
188.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 0 0 %
189.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 0 0 %
190.  โรงเรียนอ่าวลึก 0 0 %
191.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 0 0 %
192.  โรงเรียนอุตรกิจ 0 0 %
193.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 0 0 %
194.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 0 0 %
195.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 %
196.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 %
197.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 %
198.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 0 0 %
199.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 0 0 %
200.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 0 0 %
201.  โรงเรียนบ้านคลองกำ 0 0 %
202.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 0 0 %
203.  โรงเรียนทุ่งพะยอม 0 0 %
204.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 %
205.  โรงเรียนบ้านกอตง 0 0 %
206.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 0 0 %
207.  โรงเรียนบ้านคลองนิน 0 0 %
208.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 0 0 %
209.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 0 0 %
210.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 0 0 %
211.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net