ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดทด 202 54 26.73%
2.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 40 10 25.00%
3.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54 13 24.07%
4.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60 14 23.33%
5.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116 27 23.28%
6.  โรงเรียนคลองพานทอง 76 17 22.37%
7.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 64 14 21.88%
8.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106 22 20.75%
9.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 236 46 19.49%
10.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119 23 19.33%
11.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 126 24 19.05%
12.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86 16 18.60%
13.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135 24 17.78%
14.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147 26 17.69%
15.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 114 20 17.54%
16.  โรงเรียนวัดดอนทอง 3266 572 17.51%
17.  โรงเรียนวัดดอนทราย 103 18 17.48%
18.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157 27 17.20%
19.  โรงเรียนวัดตะพังคลี 64 11 17.19%
20.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224 38 16.96%
21.  โรงเรียนวัดไชยธารา 130 22 16.92%
22.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 139 23 16.55%
23.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43 7 16.28%
24.  โรงเรียนวัดบางพระ 211 34 16.11%
25.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44 7 15.91%
26.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170 27 15.88%
27.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290 46 15.86%
28.  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178 28 15.73%
29.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 140 22 15.71%
30.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319 50 15.67%
31.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174 27 15.52%
32.  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174 27 15.52%
33.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 479 74 15.45%
34.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 300 46 15.33%
35.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124 19 15.32%
36.  โรงเรียนวัดสองคลอง 255 39 15.29%
37.  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314 48 15.29%
38.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745 414 15.08%
39.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140 21 15.00%
40.  โรงเรียนวัดอินทาราม 114 17 14.91%
41.  โรงเรียนวัดเทพราช 129 19 14.73%
42.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 320 47 14.69%
43.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 186 27 14.52%
44.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806 115 14.27%
45.  โรงเรียนวัดบางปรง 200 28 14.00%
46.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 172 24 13.95%
47.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72 10 13.89%
48.  โรงเรียนวัดล่าง 571 79 13.84%
49.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187 25 13.37%
50.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360 48 13.33%
51.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 190 25 13.16%
52.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154 20 12.99%
53.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 194 25 12.89%
54.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 55 7 12.73%
55.  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189 24 12.70%
56.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127 16 12.60%
57.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32 4 12.50%
58.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145 18 12.41%
59.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154 19 12.34%
60.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107 13 12.15%
61.  โรงเรียนวัดหนามแดง 116 14 12.07%
62.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25 3 12.00%
63.  โรงเรียนบึงสิงโต 267 32 11.99%
64.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142 17 11.97%
65.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 229 27 11.79%
66.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 60 7 11.67%
67.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223 26 11.66%
68.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 195 22 11.28%
69.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108 12 11.11%
70.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 172 19 11.05%
71.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64 7 10.94%
72.  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128 14 10.94%
73.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37 4 10.81%
74.  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56 6 10.71%
75.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346 36 10.40%
76.  โรงเรียนวัดลาดยาว 68 7 10.29%
77.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 166 17 10.24%
78.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88 9 10.23%
79.  โรงเรียนบึงเทพยา 98 10 10.20%
80.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305 31 10.16%
81.  โรงเรียนวัดบน 110 11 10.00%
82.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 40 4 10.00%
83.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92 9 9.78%
84.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82 8 9.76%
85.  โรงเรียนสกัด 80 41 4 9.76%
86.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406 39 9.61%
87.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171 16 9.36%
88.  โรงเรียนวัดบางแสม 415 37 8.92%
89.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272 24 8.82%
90.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35 3 8.57%
91.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 89 7 7.87%
92.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 181 14 7.73%
93.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78 6 7.69%
94.  โรงเรียนวัดรามัญ 39 3 7.69%
95.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95 7 7.37%
96.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315 23 7.30%
97.  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57 4 7.02%
98.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171 12 7.02%
99.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 148 10 6.76%
100.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239 16 6.69%
101.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45 3 6.67%
102.  โรงเรียนคลองขวาง 46 3 6.52%
103.  โรงเรียนวัดบางไทร 77 5 6.49%
104.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 124 8 6.45%
105.  โรงเรียนวัดลาดบัว 47 3 6.38%
106.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 519 31 5.97%
107.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153 9 5.88%
108.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52 3 5.77%
109.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 332 19 5.72%
110.  โรงเรียนวัดเขาดิน 282 16 5.67%
111.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53 3 5.66%
112.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 186 10 5.38%
113.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 158 8 5.06%
114.  โรงเรียนวัดเกาะ 160 8 5.00%
115.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41 2 4.88%
116.  โรงเรียนวัดสุขาราม 139 6 4.32%
117.  โรงเรียนวัดบ้านนา 117 5 4.27%
118.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149 6 4.03%
119.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 206 8 3.88%
120.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 81 3 3.70%
121.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 196 7 3.57%
122.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 278 9 3.24%
123.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 65 2 3.08%
124.  โรงเรียนวัดคลองสวน 171 4 2.34%
125.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 315 6 1.90%
126.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60 1 1.67%
127.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254 4 1.57%
128.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131 2 1.53%
129.  โรงเรียนวัดคลอง 18 219 2 0.91%
130.  โรงเรียนวัดบางสมัคร 325 2 0.62%
131.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37 0 0.00%
132.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83 0 0.00%
133.  โรงเรียนจันทร์เจริญ 48 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 220 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net