ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 78 22 28.21%
2.  โรงเรียนบ้านสา 51 12 23.53%
3.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 2 22.22%
4.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 8 21.62%
5.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 9 19.57%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121 20 16.53%
7.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 10 15.63%
8.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 9 15.52%
9.  โรงเรียนบ้านยางขาม 149 23 15.44%
10.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 21 15.44%
11.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 6 15.38%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 12 15.00%
13.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 14 14.74%
14.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 6 14.63%
15.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 9 14.06%
16.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 6 13.95%
17.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 6 13.95%
18.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 59 8 13.56%
19.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 936 125 13.35%
20.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 75 10 13.33%
21.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 17 12.78%
22.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 87 11 12.64%
23.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 1 12.50%
24.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 12 12.50%
25.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64 8 12.50%
26.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73 9 12.33%
27.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65 8 12.31%
28.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 41 5 12.20%
29.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 28 12.12%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 17 11.49%
31.  โรงเรียนบ้านผาลาด 96 11 11.46%
32.  โรงเรียนบ้านสระ 167 19 11.38%
33.  โรงเรียนบ้านแก 88 10 11.36%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 10 11.11%
35.  โรงเรียนบ้านแวน 90 10 11.11%
36.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 154 17 11.04%
37.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 7 10.94%
38.  โรงเรียนบ้านจุน 119 13 10.92%
39.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 55 6 10.91%
40.  โรงเรียนบ้านควรดง 74 8 10.81%
41.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 27 10.80%
42.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 5 10.64%
43.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57 6 10.53%
44.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 14 10.37%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 8 10.26%
46.  โรงเรียนปัวพิทยา 108 11 10.19%
47.  โรงเรียนบ้านสักลอ 121 12 9.92%
48.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 12 9.68%
49.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 52 5 9.62%
50.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 27 9.57%
51.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 15 9.43%
52.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 6 9.38%
53.  โรงเรียนจำบอน 75 7 9.33%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 13 9.22%
55.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 55 5 9.09%
56.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 79 7 8.86%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 94 8 8.51%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 20 8.40%
59.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 5 8.33%
60.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 72 6 8.33%
61.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74 6 8.11%
62.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 3 8.11%
63.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 5 8.06%
64.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 4 8.00%
65.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 113 9 7.96%
66.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 63 5 7.94%
67.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 3 7.89%
68.  โรงเรียนบ้านสถาน 76 6 7.89%
69.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 35 7.85%
70.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 7 7.69%
71.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 8 7.62%
72.  โรงเรียนชัยชุมภู 66 5 7.58%
73.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 66 5 7.58%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 5 7.35%
75.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 45 7.23%
76.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 4 7.02%
77.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 6 6.90%
78.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 203 14 6.90%
79.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 5 6.85%
80.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 60 4 6.67%
81.  โรงเรียนบ้านหลวง 45 3 6.67%
82.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 47 3 6.38%
83.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 2 6.06%
84.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 3 5.56%
85.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 1 5.56%
86.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 306 17 5.56%
87.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 114 6 5.26%
88.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 3 5.17%
89.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 214 11 5.14%
90.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 260 13 5.00%
91.  โรงเรียนบ้านปง 140 7 5.00%
92.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 4 5.00%
93.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 200 10 5.00%
94.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 5 4.59%
95.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 4 4.04%
96.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 4 3.60%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 2 3.51%
98.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 2 3.39%
99.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 2 3.17%
100.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 7 3.13%
101.  โรงเรียนอนุบาลปง 259 8 3.09%
102.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 7 2.75%
103.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 2 2.67%
104.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91 2 2.20%
105.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 106 2 1.89%
106.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 2 1.72%
107.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 128 2 1.56%
108.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 0 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 87 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านปัว 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านสบขาม 0 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 14 0 0.00%
126.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net