ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2 1 50.00%
2.  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 79 29 36.71%
3.  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67 20 29.85%
4.  โรงเรียนบ้านหนองผุก 11 3 27.27%
5.  โรงเรียนบ้านหนาด 4 1 25.00%
6.  โรงเรียนบ้านหนอง 45 11 24.44%
7.  โรงเรียนบ้านพาน 40 9 22.50%
8.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 4 21.05%
9.  โรงเรียนบ้านปง 91 19 20.88%
10.  โรงเรียนบ้านวังว้า 29 6 20.69%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 263 53 20.15%
12.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26 5 19.23%
13.  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 68 13 19.12%
14.  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138 26 18.84%
15.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 67 12 17.91%
16.  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 205 35 17.07%
17.  โรงเรียนบ้านยู้ 83 14 16.87%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36 6 16.67%
19.  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 61 10 16.39%
20.  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 75 12 16.00%
21.  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40 6 15.00%
22.  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35 5 14.29%
23.  โรงเรียนบ้านแดนพนา 35 5 14.29%
24.  โรงเรียนบ้านสบกอน 408 58 14.22%
25.  โรงเรียนบ้านขอน 29 4 13.79%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44 6 13.64%
27.  โรงเรียนบ้านสบมาง 155 21 13.55%
28.  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38 5 13.16%
29.  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 87 11 12.64%
30.  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 380 48 12.63%
31.  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72 9 12.50%
32.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 122 15 12.30%
33.  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25 3 12.00%
34.  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50 6 12.00%
35.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96 11 11.46%
36.  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88 10 11.36%
37.  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 98 11 11.22%
38.  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63 7 11.11%
39.  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226 25 11.06%
40.  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128 14 10.94%
41.  โรงเรียนธาราบรรพต 55 6 10.91%
42.  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120 13 10.83%
43.  โรงเรียนบ้านด่าน 111 12 10.81%
44.  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150 16 10.67%
45.  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167 17 10.18%
46.  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 59 6 10.17%
47.  โรงเรียนบ้านพร้าว 21 2 9.52%
48.  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53 5 9.43%
49.  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120 11 9.17%
50.  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33 3 9.09%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66 6 9.09%
52.  โรงเรียนบ้านปางปุก 89 8 8.99%
53.  โรงเรียนบ้านปางหก 45 4 8.89%
54.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150 13 8.67%
55.  โรงเรียนบ้านสะปัน 155 13 8.39%
56.  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 175 14 8.00%
57.  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25 2 8.00%
58.  โรงเรียนบ้านแหน 65 5 7.69%
59.  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27 2 7.41%
60.  โรงเรียนบ้านกอก 41 3 7.32%
61.  โรงเรียนบ้านสะเกิน 82 6 7.32%
62.  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69 5 7.25%
63.  โรงเรียนบ้านสบสาย 28 2 7.14%
64.  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99 7 7.07%
65.  โรงเรียนบ้านคัวะ 58 4 6.90%
66.  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29 2 6.90%
67.  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15 1 6.67%
68.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 15 1 6.67%
69.  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 31 2 6.45%
70.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156 10 6.41%
71.  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63 4 6.35%
72.  โรงเรียนบ้านป่าหัด 64 4 6.25%
73.  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48 3 6.25%
74.  โรงเรียนบ้านเกวต 49 3 6.12%
75.  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180 11 6.11%
76.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82 5 6.10%
77.  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 215 13 6.05%
78.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 83 5 6.02%
79.  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 50 3 6.00%
80.  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 185 11 5.95%
81.  โรงเรียนบ้านนาก้อ 34 2 5.88%
82.  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68 4 5.88%
83.  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177 10 5.65%
84.  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108 6 5.56%
85.  โรงเรียนบ้านปางกอม 108 6 5.56%
86.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933 51 5.47%
87.  โรงเรียนบ้านชี 37 2 5.41%
88.  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37 2 5.41%
89.  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577 31 5.37%
90.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 94 5 5.32%
91.  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40 2 5.00%
92.  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62 3 4.84%
93.  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417 19 4.56%
94.  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 245 11 4.49%
95.  โรงเรียนบ้านปางยาง 67 3 4.48%
96.  โรงเรียนบ้านนาบง 46 2 4.35%
97.  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69 3 4.35%
98.  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138 6 4.35%
99.  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 208 9 4.33%
100.  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71 3 4.23%
101.  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48 2 4.17%
102.  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124 5 4.03%
103.  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176 7 3.98%
104.  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103 4 3.88%
105.  โรงเรียนวรนคร 518 20 3.86%
106.  โรงเรียนบ้านสองแคว 185 7 3.78%
107.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 160 6 3.75%
108.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81 3 3.70%
109.  โรงเรียนบ้านใหม่ 55 2 3.64%
110.  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 167 6 3.59%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85 3 3.53%
112.  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57 2 3.51%
113.  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88 3 3.41%
114.  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 30 1 3.33%
115.  โรงเรียนบ้านไร่ 165 5 3.03%
116.  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67 2 2.99%
117.  โรงเรียนบ้านร้อง 212 6 2.83%
118.  โรงเรียนบ้านปอน 39 1 2.56%
119.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40 1 2.50%
120.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48 1 2.08%
121.  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 48 1 2.08%
122.  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145 3 2.07%
123.  โรงเรียนบ้านปางแก 295 6 2.03%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151 3 1.99%
125.  โรงเรียนบ้านสบปืน 102 2 1.96%
126.  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58 1 1.72%
127.  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291 5 1.72%
128.  โรงเรียนบ้านสว้า 187 3 1.60%
129.  โรงเรียนบ้านผาหลัก 64 1 1.56%
130.  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260 4 1.54%
131.  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135 2 1.48%
132.  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80 1 1.25%
133.  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านถ่อน 49 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านม่วง 6 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 72 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135 0 0.00%
145.  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 278 0 0.00%
146.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net