ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 62 17 27.42%
2.  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60 14 23.33%
3.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62 12 19.35%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151 28 18.54%
5.  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91 16 17.58%
6.  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 189 32 16.93%
7.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61 10 16.39%
8.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92 15 16.30%
9.  โรงเรียนบ้านนาไพร 103 16 15.53%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105 16 15.24%
11.  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105 16 15.24%
12.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107 15 14.02%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187 26 13.90%
14.  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 102 13 12.75%
15.  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71 9 12.68%
16.  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 177 21 11.86%
17.  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34 4 11.76%
18.  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130 15 11.54%
19.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71 8 11.27%
20.  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18 2 11.11%
21.  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81 9 11.11%
22.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73 8 10.96%
23.  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339 36 10.62%
24.  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57 6 10.53%
25.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108 11 10.19%
26.  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30 3 10.00%
27.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162 16 9.88%
28.  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62 6 9.68%
29.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43 4 9.30%
30.  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 86 8 9.30%
31.  โรงเรียนบ้านม่วง 108 10 9.26%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 79 7 8.86%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80 7 8.75%
34.  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149 13 8.72%
35.  โรงเรียนบ้านปากปาด 151 13 8.61%
36.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24 2 8.33%
37.  โรงเรียนบ้านปางคอม 48 4 8.33%
38.  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 88 7 7.95%
39.  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63 5 7.94%
40.  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 307 23 7.49%
41.  โรงเรียนวัดวังกอง 44 3 6.82%
42.  โรงเรียนบ้านนาแซง 174 11 6.32%
43.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48 3 6.25%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32 2 6.25%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102 6 5.88%
46.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608 34 5.59%
47.  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73 4 5.48%
48.  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39 2 5.13%
49.  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20 1 5.00%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181 9 4.97%
51.  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61 3 4.92%
52.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63 3 4.76%
53.  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 21 1 4.76%
54.  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 212 10 4.72%
55.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43 2 4.65%
56.  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43 2 4.65%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45 2 4.44%
58.  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50 2 4.00%
59.  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201 8 3.98%
60.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79 3 3.80%
61.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27 1 3.70%
62.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27 1 3.70%
63.  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29 1 3.45%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67 2 2.99%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34 1 2.94%
66.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105 3 2.86%
67.  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125 3 2.40%
68.  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45 1 2.22%
69.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46 1 2.17%
70.  โรงเรียนบ้านงอมมด 49 1 2.04%
71.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดนาขุม 66 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดปากไพร 56 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net