ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 24 33.33%
2.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 9 31.03%
3.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 6 30.00%
4.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 13 23.64%
5.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 4 23.53%
6.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 22 21.78%
7.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 8 21.05%
8.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 81 16 19.75%
9.  โรงเรียนบ้านค้อ 33 6 18.18%
10.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 18 18.00%
11.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 7 17.95%
12.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 8 17.78%
13.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 6 17.65%
14.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 4 16.67%
15.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 138 23 16.67%
16.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 97 16 16.49%
17.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 12 16.44%
18.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 8 16.33%
19.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 43 7 16.28%
20.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 143 23 16.08%
21.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 23 15.75%
22.  โรงเรียนบ้านผำ 140 22 15.71%
23.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 17 15.45%
24.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 10 15.38%
25.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 82 12 14.63%
26.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 104 15 14.42%
27.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 118 17 14.41%
28.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 9 14.06%
29.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 13 13.68%
30.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 3 13.64%
31.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 9 13.64%
32.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 7 13.46%
33.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 10 12.99%
34.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 103 13 12.62%
35.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 14 12.50%
36.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 3 12.50%
37.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 72 9 12.50%
38.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 940 117 12.45%
39.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 15 12.40%
40.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 14 12.28%
41.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90 11 12.22%
42.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 181 22 12.15%
43.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 11 12.09%
44.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 18 11.92%
45.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126 15 11.90%
46.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 5 11.90%
47.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 101 12 11.88%
48.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118 14 11.86%
49.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 12 11.76%
50.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 9 11.54%
51.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 3 11.54%
52.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 17 11.41%
53.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 196 22 11.22%
54.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 7 10.77%
55.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 9 10.71%
56.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 11 10.48%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 15 10.42%
58.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 68 7 10.29%
59.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 11 10.28%
60.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 8 10.13%
61.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 9 10.11%
62.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 10 10.00%
63.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 141 14 9.93%
64.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 111 11 9.91%
65.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 103 10 9.71%
66.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 6 9.68%
67.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 7 9.59%
68.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 136 13 9.56%
69.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 84 8 9.52%
70.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21 2 9.52%
71.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 14 9.40%
72.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 4 9.09%
73.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 3 9.09%
74.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 4 8.89%
75.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 10 8.77%
76.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 10 8.70%
77.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 47 4 8.51%
78.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 4 8.51%
79.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 13 8.39%
80.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 6 8.33%
81.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 6 8.33%
82.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 10 8.20%
83.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 5 8.20%
84.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 186 15 8.06%
85.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 2 8.00%
86.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 7 7.95%
87.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 5 7.94%
88.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 4 7.84%
89.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 3 7.69%
90.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 7 7.69%
91.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 5 7.58%
92.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81 6 7.41%
93.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122 9 7.38%
94.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 7 7.29%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 4 7.27%
96.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 7 7.22%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 140 10 7.14%
98.  โรงเรียนบ้านผือ 73 5 6.85%
99.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265 18 6.79%
100.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59 4 6.78%
101.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 7 6.67%
102.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 91 6 6.59%
103.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 12 6.49%
104.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 124 8 6.45%
105.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 13 6.40%
106.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 125 8 6.40%
107.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 14 6.39%
108.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 63 4 6.35%
109.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63 4 6.35%
110.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 4 6.25%
111.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 98 6 6.12%
112.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 3 6.00%
113.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 10 5.95%
114.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 3 5.88%
115.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 104 6 5.77%
116.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 4 5.56%
117.  โรงเรียนบ้านโพน 120 6 5.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 165 8 4.85%
119.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 4 4.71%
120.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 133 6 4.51%
121.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 9 4.48%
122.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47 2 4.26%
123.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 2 4.00%
124.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 1 3.85%
125.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 3 3.85%
126.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 165 6 3.64%
127.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 3 3.53%
128.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 5 3.47%
129.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89 3 3.37%
130.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 149 5 3.36%
131.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 5 3.31%
132.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 5 3.21%
133.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 1 3.13%
134.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 102 3 2.94%
135.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 1 2.78%
136.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 216 6 2.78%
137.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 2 2.74%
138.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 6 2.61%
139.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 160 4 2.50%
140.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 31 2.03%
141.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153 3 1.96%
142.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 1 1.49%
143.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 117 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net