ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 15 44.12%
2.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 10 34.48%
3.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 24 33.33%
4.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 16 32.65%
5.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 5 25.00%
6.  โรงเรียนบ้านค้อ 32 8 25.00%
7.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 4 23.53%
8.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 136 31 22.79%
9.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41 9 21.95%
10.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 12 21.82%
11.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 5 20.83%
12.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80 16 20.00%
13.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 19 18.81%
14.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 18 18.00%
15.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 11 17.19%
16.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 13 16.88%
17.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 4 16.67%
18.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144 24 16.67%
19.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 12 16.44%
20.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 125 20 16.00%
21.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 7 15.56%
22.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 17 15.45%
23.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 10 15.38%
24.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78 12 15.38%
25.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 11 15.28%
26.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105 15 14.29%
27.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85 12 14.12%
28.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71 10 14.08%
29.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 13 13.68%
30.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 3 13.64%
31.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 9 13.64%
32.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 6 13.64%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 19 13.19%
34.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 6 12.77%
35.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 4 12.50%
36.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192 24 12.50%
37.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 8 1 12.50%
38.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 13 12.38%
39.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 134 16 11.94%
40.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 18 11.92%
41.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 126 15 11.90%
42.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 12 11.76%
43.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 3 11.54%
44.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 182 21 11.54%
45.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 13 11.40%
46.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941 106 11.26%
47.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 7 11.11%
48.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135 15 11.11%
49.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 5 11.11%
50.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102 11 10.78%
51.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 9 10.71%
52.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 12 10.71%
53.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 4 10.26%
54.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 8 10.26%
55.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 8 10.13%
56.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101 10 9.90%
57.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 9 9.89%
58.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 5 9.80%
59.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 6 9.68%
60.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187 18 9.63%
61.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 5 9.62%
62.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 4 9.52%
63.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 14 9.40%
64.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 14 9.40%
65.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 6 9.38%
66.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 10 9.35%
67.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 11 9.09%
68.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110 10 9.09%
69.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 11 9.02%
70.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 9 9.00%
71.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89 8 8.99%
72.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 13 8.90%
73.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148 13 8.78%
74.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 268 23 8.58%
75.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164 14 8.54%
76.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119 10 8.40%
77.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96 8 8.33%
78.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 6 8.33%
79.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 16 7.96%
80.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 7 7.87%
81.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 4 7.84%
82.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 3 7.69%
83.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 6 7.69%
84.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 5 7.58%
85.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 15 7.39%
86.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 95 7 7.37%
87.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 82 6 7.32%
88.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 7 7.29%
89.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 7 7.22%
90.  โรงเรียนบ้านผำ 139 10 7.19%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139 10 7.19%
92.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56 4 7.14%
93.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 6 7.06%
94.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 5 6.94%
95.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 5 6.85%
96.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117 8 6.84%
97.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 121 8 6.61%
98.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 6 6.59%
99.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 4 6.56%
100.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 10 6.45%
101.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 62 4 6.45%
102.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 14 6.39%
103.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48 3 6.25%
104.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82 5 6.10%
105.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214 13 6.07%
106.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 2 6.06%
107.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 3 6.00%
108.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 5 5.88%
109.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87 5 5.75%
110.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105 6 5.71%
111.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 6 5.71%
112.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 5 5.68%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 3 5.45%
114.  โรงเรียนบ้านผือ 75 4 5.33%
115.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19 1 5.26%
116.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 2 5.26%
117.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 6 5.22%
118.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82 4 4.88%
119.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132 6 4.55%
120.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 166 7 4.22%
121.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 6 4.17%
122.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 3 4.11%
123.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 1 4.00%
124.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 2 4.00%
125.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 1 3.85%
126.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117 4 3.42%
127.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 6 3.24%
128.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 5 3.21%
129.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 7 3.04%
130.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 1 2.78%
131.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 4 2.65%
132.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 3 2.63%
133.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156 4 2.56%
134.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 162 4 2.47%
135.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 33 2.16%
136.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99 2 2.02%
137.  โรงเรียนบ้านโพน 120 2 1.67%
138.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61 1 1.64%
139.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 1 1.49%
140.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 101 1 0.99%
141.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net