ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 18 32.14%
2.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90 22 24.44%
3.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 13 22.81%
4.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 64 17.63%
5.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 15 15.31%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 11 13.25%
7.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 9 13.24%
8.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132 17 12.88%
9.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47 6 12.77%
10.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 20 12.58%
11.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067 134 12.56%
12.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67 8 11.94%
13.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34 4 11.76%
14.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 10 11.76%
15.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170 20 11.76%
16.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 11 11.46%
17.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325 37 11.38%
18.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 14 10.69%
19.  โรงเรียนบ้านดงดาล 104 11 10.58%
20.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 9 10.47%
21.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77 8 10.39%
22.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87 9 10.34%
23.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 13 10.08%
24.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71 7 9.86%
25.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61 6 9.84%
26.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112 11 9.82%
27.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74 7 9.46%
28.  โรงเรียนบ้านผือ 391 36 9.21%
29.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98 9 9.18%
30.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 263 24 9.13%
31.  โรงเรียนบ้านบัว 239 21 8.79%
32.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 2 8.70%
33.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 11 8.66%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 5 8.62%
35.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176 15 8.52%
36.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121 10 8.26%
37.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 4 8.00%
38.  โรงเรียนบ้านนาดี 179 14 7.82%
39.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107 8 7.48%
40.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 5 7.25%
41.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 2 7.14%
42.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99 7 7.07%
43.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100 7 7.00%
44.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 3 6.98%
45.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29 2 6.90%
46.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250 17 6.80%
47.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 13 6.77%
48.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 11 6.71%
49.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 257 17 6.61%
50.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 24 6.56%
51.  โรงเรียนบ้านต้อน 124 8 6.45%
52.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63 4 6.35%
53.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161 10 6.21%
54.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 5 6.17%
55.  โรงเรียนบ้านแบง 212 13 6.13%
56.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 8 6.02%
57.  โรงเรียนบ้านนายาง 221 13 5.88%
58.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 9 5.81%
59.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 52 3 5.77%
60.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 1 5.56%
61.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167 9 5.39%
62.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 113 6 5.31%
63.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174 9 5.17%
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 11 5.00%
65.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 7 4.79%
66.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 1 4.76%
67.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21 1 4.76%
68.  โรงเรียนบ้านปัก 136 6 4.41%
69.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46 2 4.35%
70.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189 8 4.23%
71.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72 3 4.17%
72.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98 4 4.08%
73.  โรงเรียนบ้านกุดบง 76 3 3.95%
74.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 3 3.85%
75.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 5 3.85%
76.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 4 3.81%
77.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 6 3.73%
78.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137 5 3.65%
79.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 195 7 3.59%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 2 3.57%
81.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140 5 3.57%
82.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231 8 3.46%
83.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 6 3.41%
84.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125 4 3.20%
85.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319 10 3.13%
86.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169 5 2.96%
87.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 138 4 2.90%
88.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70 2 2.86%
89.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71 2 2.82%
90.  โรงเรียนบ้านใหม่ 71 2 2.82%
91.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72 2 2.78%
92.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 2 2.41%
93.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 1 2.33%
94.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657 15 2.28%
95.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 2 2.04%
96.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157 3 1.91%
97.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167 3 1.80%
98.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 1 1.61%
99.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126 2 1.59%
100.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233 3 1.29%
101.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 1 1.06%
102.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านนาเมย 79 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55 0 0.00%
105.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 61 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net