ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 16 28.57%
2.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 13 22.81%
3.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 33 20.75%
4.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 148 29 19.59%
5.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 61 16.80%
6.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 15 15.31%
7.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1071 154 14.38%
8.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 87 12 13.79%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 11 13.25%
10.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 9 13.24%
11.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48 6 12.50%
12.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 16 12.21%
13.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 6 12.00%
14.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 329 39 11.85%
15.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68 8 11.76%
16.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 10 11.76%
17.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 62 7 11.29%
18.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 169 19 11.24%
19.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 110 12 10.91%
20.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 13 10.08%
21.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 20 2 10.00%
22.  โรงเรียนบ้านบัว 239 23 9.62%
23.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 10 9.52%
24.  โรงเรียนบ้านผือ 396 37 9.34%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 75 7 9.33%
26.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 14 9.03%
27.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 133 12 9.02%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 5 8.62%
29.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99 8 8.08%
30.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 5 8.06%
31.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169 13 7.69%
32.  โรงเรียนบ้านนายาง 222 17 7.66%
33.  โรงเรียนบ้านดงดาล 105 8 7.62%
34.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254 19 7.48%
35.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 5 7.25%
36.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 251 18 7.17%
37.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 2 7.14%
38.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 9 7.09%
39.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 6 6.98%
40.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 3 6.98%
41.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 174 12 6.90%
42.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 25 6.83%
43.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 11 6.71%
44.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30 2 6.67%
45.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 62 4 6.45%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 14 6.36%
47.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64 4 6.25%
48.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 9 6.16%
49.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 83 5 6.02%
50.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50 3 6.00%
51.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 158 9 5.70%
52.  โรงเรียนบ้านแบง 212 12 5.66%
53.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 5 5.21%
54.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 10 5.21%
55.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 4 5.13%
56.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 4 4.94%
57.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 230 11 4.78%
58.  โรงเรียนบ้านต้อน 126 6 4.76%
59.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 1 4.76%
60.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 45 2 4.44%
61.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 1 4.35%
62.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 196 8 4.08%
63.  โรงเรียนบ้านกุดบง 75 3 4.00%
64.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 317 12 3.79%
65.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 6 3.73%
66.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 3 3.61%
67.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139 5 3.60%
68.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139 5 3.60%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 2 3.57%
70.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 168 6 3.57%
71.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 315 11 3.49%
72.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 6 3.41%
73.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128 4 3.13%
74.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99 3 3.03%
75.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 72 2 2.78%
76.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 73 2 2.74%
77.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 190 5 2.63%
78.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 638 16 2.51%
79.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 165 4 2.42%
80.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 1 2.33%
81.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 3 2.31%
82.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 3 2.26%
83.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 63 1 1.59%
84.  โรงเรียนบ้านใหม่ 72 1 1.39%
85.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232 3 1.29%
86.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 1 1.06%
87.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 0 0 %
90.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 %
93.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านปัก 0 0 %
96.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 0 0 %
97.  โรงเรียนบ้านนาเมย 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 0 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
103.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 %
105.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net