ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10 8 80.00%
2.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90 29 32.22%
3.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 101 23 22.77%
4.  โรงเรียนเมืองเลย 2096 466 22.23%
5.  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14 3 21.43%
6.  โรงเรียนบ้านวังขาม 19 4 21.05%
7.  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 29 6 20.69%
8.  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 94 19 20.21%
9.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6 1 16.67%
10.  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18 3 16.67%
11.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31 5 16.13%
12.  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609 255 15.85%
13.  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19 3 15.79%
14.  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 121 19 15.70%
15.  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45 7 15.56%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71 11 15.49%
17.  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 33 5 15.15%
18.  โรงเรียนบ้านปากปัด 66 10 15.15%
19.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93 14 15.05%
20.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 94 14 14.89%
21.  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34 5 14.71%
22.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48 7 14.58%
23.  โรงเรียนบ้านสูบ 107 15 14.02%
24.  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 79 11 13.92%
25.  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 79 11 13.92%
26.  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 321 44 13.71%
27.  โรงเรียนบ้านคอนสา 183 25 13.66%
28.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 239 32 13.39%
29.  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 15 2 13.33%
30.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15 2 13.33%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47 6 12.77%
32.  โรงเรียนบ้านบุฮม 136 17 12.50%
33.  โรงเรียนบ้านหนองผำ 129 16 12.40%
34.  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142 17 11.97%
35.  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60 7 11.67%
36.  โรงเรียนบ้านนาแขม 87 10 11.49%
37.  โรงเรียนบ้านชมน้อย 61 7 11.48%
38.  โรงเรียนบ้านอุมุง 79 9 11.39%
39.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 90 10 11.11%
40.  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 55 6 10.91%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83 9 10.84%
42.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 495 53 10.71%
43.  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28 3 10.71%
44.  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131 14 10.69%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 209 21 10.05%
46.  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190 18 9.47%
47.  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96 9 9.38%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237 22 9.28%
49.  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54 5 9.26%
50.  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22 2 9.09%
51.  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 88 8 9.09%
52.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 165 15 9.09%
53.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123 11 8.94%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534 45 8.43%
55.  โรงเรียนบ้านใหม่ 83 7 8.43%
56.  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24 2 8.33%
57.  โรงเรียนบ้านปางคอม 149 12 8.05%
58.  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178 14 7.87%
59.  โรงเรียนบ้านปากหมาก 26 2 7.69%
60.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26 2 7.69%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 78 6 7.69%
62.  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 94 7 7.45%
63.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902 67 7.43%
64.  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82 6 7.32%
65.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 55 4 7.27%
66.  โรงเรียนบ้านโป่ง 153 11 7.19%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14 1 7.14%
68.  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 141 10 7.09%
69.  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 229 16 6.99%
70.  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58 4 6.90%
71.  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149 10 6.71%
72.  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 75 5 6.67%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 150 10 6.67%
74.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 547 36 6.58%
75.  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 230 15 6.52%
76.  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46 3 6.52%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97 6 6.19%
78.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260 16 6.15%
79.  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 147 9 6.12%
80.  โรงเรียนบ้านคกมาด 33 2 6.06%
81.  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 50 3 6.00%
82.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68 4 5.88%
83.  โรงเรียนบ้านกกดู่ 173 10 5.78%
84.  โรงเรียนบ้านวังยาว 71 4 5.63%
85.  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107 6 5.61%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 36 2 5.56%
87.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19 1 5.26%
88.  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38 2 5.26%
89.  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135 7 5.19%
90.  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77 4 5.19%
91.  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98 5 5.10%
92.  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60 3 5.00%
93.  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 60 3 5.00%
94.  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 140 7 5.00%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60 3 5.00%
96.  โรงเรียนบ้านคกเลา 61 3 4.92%
97.  โรงเรียนบ้านนาเบน 63 3 4.76%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42 2 4.76%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21 1 4.76%
100.  โรงเรียนบ้านปากยาง 106 5 4.72%
101.  โรงเรียนบ้านยาง 171 8 4.68%
102.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 111 5 4.50%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67 3 4.48%
104.  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68 3 4.41%
105.  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73 3 4.11%
106.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 105 4 3.81%
107.  โรงเรียนบ้านเลิง 83 3 3.61%
108.  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56 2 3.57%
109.  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 64 2 3.13%
110.  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 231 7 3.03%
111.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99 3 3.03%
112.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 273 8 2.93%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176 5 2.84%
114.  โรงเรียนบ้านวังผา 111 3 2.70%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 111 3 2.70%
116.  โรงเรียนบ้านกกทอง 115 3 2.61%
117.  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40 1 2.50%
118.  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42 1 2.38%
119.  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43 1 2.33%
120.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 61 1 1.64%
121.  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61 1 1.64%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71 1 1.41%
123.  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238 3 1.26%
124.  โรงเรียนบ้านนาโคก 216 2 0.93%
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านท่าบม 71 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านน้ำพร 139 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านผาพอด 52 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านวังแคน 9 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านสงาว 122 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านส้าน 12 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองบง 42 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 38 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 118 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 131 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 123 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย) 9 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net