ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 56 15 26.79%
2.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230 46 20.00%
3.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 57 10 17.54%
4.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44 7 15.91%
5.  โรงเรียนบ้านกาลึม 152 24 15.79%
6.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97 15 15.46%
7.  โรงเรียนบ้านใหม่ 137 20 14.60%
8.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121 16 13.22%
9.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787 99 12.58%
10.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90 11 12.22%
11.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 10 12.20%
12.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 744 90 12.10%
13.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182 22 12.09%
14.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142 17 11.97%
15.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 185 22 11.89%
16.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 131 15 11.45%
17.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123 14 11.38%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189 21 11.11%
19.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45 5 11.11%
20.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342 37 10.82%
21.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149 16 10.74%
22.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28 3 10.71%
23.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122 13 10.66%
24.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255 27 10.59%
25.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227 24 10.57%
26.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49 5 10.20%
27.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98 10 10.20%
28.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69 7 10.14%
29.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212 21 9.91%
30.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114 11 9.65%
31.  โรงเรียนบ้านติ้ว 83 8 9.64%
32.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249 24 9.64%
33.  โรงเรียนบ้านดงบัง 105 10 9.52%
34.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 274 26 9.49%
35.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137 13 9.49%
36.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53 5 9.43%
37.  โรงเรียนบ้านนางาม 106 10 9.43%
38.  โรงเรียนบ้านภูดิน 99 9 9.09%
39.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 77 7 9.09%
40.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111 10 9.01%
41.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114 10 8.77%
42.  โรงเรียนบ้านหยวก 254 22 8.66%
43.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60 5 8.33%
44.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 73 6 8.22%
45.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74 6 8.11%
46.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 112 9 8.04%
47.  โรงเรียนบ้านลาน 52 4 7.69%
48.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147 11 7.48%
49.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540 40 7.41%
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246 18 7.32%
51.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304 21 6.91%
52.  โรงเรียนบ้านวังบง 58 4 6.90%
53.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29 2 6.90%
54.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 88 6 6.82%
55.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103 7 6.80%
56.  โรงเรียนบ้านม่วง 74 5 6.76%
57.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93 6 6.45%
58.  โรงเรียนบ้านลำภู 66 4 6.06%
59.  โรงเรียนบ้านนาเตย 135 8 5.93%
60.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 186 11 5.91%
61.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 170 10 5.88%
62.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 86 5 5.81%
63.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52 3 5.77%
64.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53 3 5.66%
65.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436 81 5.64%
66.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195 11 5.64%
67.  โรงเรียนบ้านนางัว 306 17 5.56%
68.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164 9 5.49%
69.  โรงเรียนบ้านหายโศก 73 4 5.48%
70.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 4 5.33%
71.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 135 7 5.19%
72.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59 3 5.08%
73.  โรงเรียนบ้านข่า 59 3 5.08%
74.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140 7 5.00%
75.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60 3 5.00%
76.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 141 7 4.96%
77.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84 4 4.76%
78.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63 3 4.76%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 148 7 4.73%
80.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85 4 4.71%
81.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87 4 4.60%
82.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 131 6 4.58%
83.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46 2 4.35%
84.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71 3 4.23%
85.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99 4 4.04%
86.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50 2 4.00%
87.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 127 5 3.94%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 153 6 3.92%
89.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 78 3 3.85%
90.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 52 2 3.85%
91.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79 3 3.80%
92.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110 4 3.64%
93.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221 8 3.62%
94.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143 5 3.50%
95.  โรงเรียนบ้านนาคำ 58 2 3.45%
96.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 4 3.20%
97.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127 4 3.15%
98.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 129 4 3.10%
99.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 133 4 3.01%
100.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724 21 2.90%
101.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 248 7 2.82%
102.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36 1 2.78%
103.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 190 5 2.63%
104.  โรงเรียนบ้านนาสี 80 2 2.50%
105.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122 3 2.46%
106.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 5 2.42%
107.  โรงเรียนบ้านนาแค 126 3 2.38%
108.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 172 4 2.33%
109.  โรงเรียนบ้านแดง 43 1 2.33%
110.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 89 2 2.25%
111.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98 2 2.04%
112.  โรงเรียนบ้านเม็ก 148 3 2.03%
113.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 100 2 2.00%
114.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51 1 1.96%
115.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54 1 1.85%
116.  โรงเรียนบ้านนายูง 171 3 1.75%
117.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184 3 1.63%
118.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 123 2 1.63%
119.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 311 5 1.61%
120.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261 4 1.53%
121.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67 1 1.49%
122.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137 2 1.46%
123.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72 1 1.39%
124.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150 2 1.33%
125.  โรงเรียนบ้านนาตูม 76 1 1.32%
126.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159 2 1.26%
127.  โรงเรียนบ้านถิ่น 83 1 1.20%
128.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103 1 0.97%
129.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132 1 0.76%
130.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 0 0.00%
131.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 132 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 59 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 94 0 0.00%
142.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net