ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43 23 53.49%
2.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36 13 36.11%
3.  โรงเรียนบ้านคำบอน 86 19 22.09%
4.  โรงเรียนบ้านวาปี 103 22 21.36%
5.  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10 2 20.00%
6.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 41 8 19.51%
7.  โรงเรียนบ้านตูม 125 24 19.20%
8.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 137 26 18.98%
9.  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75 14 18.67%
10.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116 21 18.10%
11.  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 170 30 17.65%
12.  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 206 36 17.48%
13.  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64 11 17.19%
14.  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129 22 17.05%
15.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 147 25 17.01%
16.  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48 8 16.67%
17.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43 7 16.28%
18.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83 13 15.66%
19.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26 4 15.38%
20.  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46 7 15.22%
21.  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73 11 15.07%
22.  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68 10 14.71%
23.  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49 7 14.29%
24.  โรงเรียนบ้านปอ 78 11 14.10%
25.  โรงเรียนบ้านหนองโก 57 8 14.04%
26.  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101 14 13.86%
27.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 3 13.64%
28.  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30 4 13.33%
29.  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139 18 12.95%
30.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85 11 12.94%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47 6 12.77%
32.  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48 6 12.50%
33.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24 3 12.50%
34.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244 30 12.30%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49 6 12.24%
36.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109 13 11.93%
37.  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42 5 11.90%
38.  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160 19 11.88%
39.  โรงเรียนบ้านปะโค 205 24 11.71%
40.  โรงเรียนชุมชนจำปี 155 18 11.61%
41.  โรงเรียนบ้านเซียบ 121 14 11.57%
42.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79 9 11.39%
43.  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159 18 11.32%
44.  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62 7 11.29%
45.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134 15 11.19%
46.  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617 69 11.18%
47.  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9 1 11.11%
48.  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18 2 11.11%
49.  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64 7 10.94%
50.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55 6 10.91%
51.  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 156 17 10.90%
52.  โรงเรียนบ้านนายูง 102 11 10.78%
53.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65 7 10.77%
54.  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93 10 10.75%
55.  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104 11 10.58%
56.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106 11 10.38%
57.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166 17 10.24%
58.  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147 15 10.20%
59.  โรงเรียนบ้านพันดอน 89 9 10.11%
60.  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40 4 10.00%
61.  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110 11 10.00%
62.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196 19 9.69%
63.  โรงเรียนบ้านบะยาว 62 6 9.68%
64.  โรงเรียนบ้านสมดี 31 3 9.68%
65.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83 8 9.64%
66.  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307 29 9.45%
67.  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128 12 9.38%
68.  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139 13 9.35%
69.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527 48 9.11%
70.  โรงเรียนบ้านสามขา 44 4 9.09%
71.  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 209 19 9.09%
72.  โรงเรียนบ้านกอก 133 12 9.02%
73.  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179 16 8.94%
74.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91 8 8.79%
75.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129 11 8.53%
76.  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118 10 8.47%
77.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95 8 8.42%
78.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24 2 8.33%
79.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 5 8.20%
80.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99 8 8.08%
81.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51 4 7.84%
82.  โรงเรียนบ้านกงพาน 51 4 7.84%
83.  โรงเรียนบ้านดงเรือง 39 3 7.69%
84.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131 10 7.63%
85.  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105 8 7.62%
86.  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66 5 7.58%
87.  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80 6 7.50%
88.  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108 8 7.41%
89.  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27 2 7.41%
90.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112 8 7.14%
91.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14 1 7.14%
92.  โรงเรียนบ้านเดียม 56 4 7.14%
93.  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762 54 7.09%
94.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113 8 7.08%
95.  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29 2 6.90%
96.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 117 8 6.84%
97.  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89 6 6.74%
98.  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60 4 6.67%
99.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15 1 6.67%
100.  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61 4 6.56%
101.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77 5 6.49%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126 8 6.35%
103.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174 11 6.32%
104.  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127 8 6.30%
105.  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64 4 6.25%
106.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96 6 6.25%
107.  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96 6 6.25%
108.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179 11 6.15%
109.  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132 8 6.06%
110.  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50 3 6.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86 5 5.81%
112.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138 8 5.80%
113.  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89 5 5.62%
114.  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37 2 5.41%
115.  โรงเรียนบ้านวังทอง 56 3 5.36%
116.  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187 10 5.35%
117.  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150 8 5.33%
118.  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171 9 5.26%
119.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191 10 5.24%
120.  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155 8 5.16%
121.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119 6 5.04%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121 6 4.96%
123.  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147 7 4.76%
124.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148 7 4.73%
125.  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64 3 4.69%
126.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86 4 4.65%
127.  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152 7 4.61%
128.  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66 3 4.55%
129.  โรงเรียนบ้านผาทอง 88 4 4.55%
130.  โรงเรียนบ้านผือ 88 4 4.55%
131.  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133 6 4.51%
132.  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 68 3 4.41%
133.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93 4 4.30%
134.  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47 2 4.26%
135.  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 141 6 4.26%
136.  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290 12 4.14%
137.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219 9 4.11%
138.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73 3 4.11%
139.  โรงเรียนบ้านคำจวง 49 2 4.08%
140.  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174 7 4.02%
141.  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125 5 4.00%
142.  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128 5 3.91%
143.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26 1 3.85%
144.  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106 4 3.77%
145.  โรงเรียนบ้านนาแบก 107 4 3.74%
146.  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111 4 3.60%
147.  โรงเรียนบ้านดูนเลา 57 2 3.51%
148.  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875 30 3.43%
149.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59 2 3.39%
150.  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124 4 3.23%
151.  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63 2 3.17%
152.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95 3 3.16%
153.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223 7 3.14%
154.  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 133 4 3.01%
155.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100 3 3.00%
156.  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35 1 2.86%
157.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70 2 2.86%
158.  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143 4 2.80%
159.  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73 2 2.74%
160.  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148 4 2.70%
161.  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37 1 2.70%
162.  โรงเรียนบ้านท่ายม 75 2 2.67%
163.  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75 2 2.67%
164.  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77 2 2.60%
165.  โรงเรียนบ้านคำยาง 239 6 2.51%
166.  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80 2 2.50%
167.  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173 4 2.31%
168.  โรงเรียนบ้านนาแก 103 2 1.94%
169.  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209 4 1.91%
170.  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211 4 1.90%
171.  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57 1 1.75%
172.  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62 1 1.61%
173.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 125 2 1.60%
174.  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268 4 1.49%
175.  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221 3 1.36%
176.  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149 2 1.34%
177.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81 1 1.23%
178.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85 1 1.18%
179.  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93 1 1.08%
180.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121 1 0.83%
181.  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225 1 0.44%
182.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโนนสา 119 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net