ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 70 58 82.86%
2.  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142 66 46.48%
3.  โรงเรียนบ้านนาทาม 23 9 39.13%
4.  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139 43 30.94%
5.  โรงเรียนบ้านแมด 10 3 30.00%
6.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 45 13 28.89%
7.  โรงเรียนบ้านยวด 136 34 25.00%
8.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98 23 23.47%
9.  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52 11 21.15%
10.  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73 15 20.55%
11.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49 10 20.41%
12.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90 17 18.89%
13.  โรงเรียนบ้านหนองผง 43 8 18.60%
14.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43 8 18.60%
15.  โรงเรียนบ้านนาดี 43 8 18.60%
16.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 38 7 18.42%
17.  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34 6 17.65%
18.  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165 29 17.58%
19.  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42 7 16.67%
20.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196 32 16.33%
21.  โรงเรียนบ้านเลื่อม 216 35 16.20%
22.  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239 38 15.90%
23.  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19 3 15.79%
24.  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 96 15 15.63%
25.  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 116 18 15.52%
26.  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 116 18 15.52%
27.  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 66 10 15.15%
28.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86 13 15.12%
29.  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34 5 14.71%
30.  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89 13 14.61%
31.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97 14 14.43%
32.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77 11 14.29%
33.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28 4 14.29%
34.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 244 33 13.52%
35.  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126 17 13.49%
36.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99 13 13.13%
37.  โรงเรียนบ้านดงบัง 54 7 12.96%
38.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85 11 12.94%
39.  โรงเรียนประชาสามัคคี 133 17 12.78%
40.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200 25 12.50%
41.  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 64 8 12.50%
42.  โรงเรียนบ้านนาแอง 88 11 12.50%
43.  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162 20 12.35%
44.  โรงเรียนบ้านเตาไห 65 8 12.31%
45.  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90 11 12.22%
46.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 214 26 12.15%
47.  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1112 135 12.14%
48.  โรงเรียนบ้านหว้าน 33 4 12.12%
49.  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66 8 12.12%
50.  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 91 11 12.09%
51.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 149 18 12.08%
52.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410 49 11.95%
53.  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 660 78 11.82%
54.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 131 15 11.45%
55.  โรงเรียนบ้านตาด 330 37 11.21%
56.  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82 9 10.98%
57.  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128 14 10.94%
58.  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 165 18 10.91%
59.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560 384 10.79%
60.  โรงเรียนมิตรภาพ 6 167 18 10.78%
61.  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102 11 10.78%
62.  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372 39 10.48%
63.  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86 9 10.47%
64.  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153 16 10.46%
65.  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220 232 10.45%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88 9 10.23%
67.  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775 79 10.19%
68.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398 40 10.05%
69.  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60 6 10.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 80 8 10.00%
71.  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 172 17 9.88%
72.  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 132 13 9.85%
73.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 82 8 9.76%
74.  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155 15 9.68%
75.  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93 9 9.68%
76.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 198 19 9.60%
77.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94 9 9.57%
78.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94 9 9.57%
79.  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230 22 9.57%
80.  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138 13 9.42%
81.  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 96 9 9.38%
82.  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129 12 9.30%
83.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 43 4 9.30%
84.  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108 10 9.26%
85.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 65 6 9.23%
86.  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 164 15 9.15%
87.  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175 16 9.14%
88.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 8 9.09%
89.  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11 1 9.09%
90.  โรงเรียนบ้านเลา 55 5 9.09%
91.  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 8 9.09%
92.  โรงเรียนบ้านขาว 66 6 9.09%
93.  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44 4 9.09%
94.  โรงเรียนบ้านดงปอ 88 8 9.09%
95.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167 15 8.98%
96.  โรงเรียนบ้านหินโงม 146 13 8.90%
97.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90 8 8.89%
98.  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180 16 8.89%
99.  โรงเรียนบ้านชาด 113 10 8.85%
100.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 81 7 8.64%
101.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197 17 8.63%
102.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58 5 8.62%
103.  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58 5 8.62%
104.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128 11 8.59%
105.  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163 14 8.59%
106.  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131 11 8.40%
107.  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132 11 8.33%
108.  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 98 8 8.16%
109.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126 10 7.94%
110.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65 5 7.69%
111.  โรงเรียนบ้านจำปา 65 5 7.69%
112.  โรงเรียนบ้านนาพัง 39 3 7.69%
113.  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40 3 7.50%
114.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94 7 7.45%
115.  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 188 14 7.45%
116.  โรงเรียนรัฐประชา 509 122 9 7.38%
117.  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 193 14 7.25%
118.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28 2 7.14%
119.  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 169 12 7.10%
120.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141 10 7.09%
121.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 113 8 7.08%
122.  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 142 10 7.04%
123.  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57 4 7.02%
124.  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 100 7 7.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173 12 6.94%
126.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 72 5 6.94%
127.  โรงเรียนบ้านดู่ 88 6 6.82%
128.  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89 6 6.74%
129.  โรงเรียนบ้านใหม่ 45 3 6.67%
130.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121 8 6.61%
131.  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121 8 6.61%
132.  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 127 8 6.30%
133.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16 1 6.25%
134.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 114 7 6.14%
135.  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82 5 6.10%
136.  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 217 13 5.99%
137.  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253 15 5.93%
138.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 169 10 5.92%
139.  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51 3 5.88%
140.  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51 3 5.88%
141.  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70 4 5.71%
142.  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90 5 5.56%
143.  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55 3 5.45%
144.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208 11 5.29%
145.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19 1 5.26%
146.  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76 4 5.26%
147.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 453 23 5.08%
148.  โรงเรียนบ้านโก่ย 79 4 5.06%
149.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40 2 5.00%
150.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 40 2 5.00%
151.  โรงเรียนบ้านด่าน 81 4 4.94%
152.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147 7 4.76%
153.  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 126 6 4.76%
154.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64 3 4.69%
155.  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151 7 4.64%
156.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108 5 4.63%
157.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67 3 4.48%
158.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224 10 4.46%
159.  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90 4 4.44%
160.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205 9 4.39%
161.  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 160 7 4.38%
162.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264 11 4.17%
163.  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72 3 4.17%
164.  โรงเรียนบ้านเม่น 98 4 4.08%
165.  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 49 2 4.08%
166.  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123 5 4.07%
167.  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 248 10 4.03%
168.  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 124 5 4.03%
169.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50 2 4.00%
170.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25 1 4.00%
171.  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 128 5 3.91%
172.  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179 7 3.91%
173.  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230 9 3.91%
174.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53 2 3.77%
175.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80 3 3.75%
176.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 55 2 3.64%
177.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 440 15 3.41%
178.  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147 5 3.40%
179.  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 118 4 3.39%
180.  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 178 6 3.37%
181.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90 3 3.33%
182.  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 151 5 3.31%
183.  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152 5 3.29%
184.  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93 3 3.23%
185.  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63 2 3.17%
186.  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221 7 3.17%
187.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97 3 3.09%
188.  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65 2 3.08%
189.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136 4 2.94%
190.  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37 1 2.70%
191.  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122 3 2.46%
192.  โรงเรียนบ้านยางซอง 127 3 2.36%
193.  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90 2 2.22%
194.  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95 2 2.11%
195.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 192 4 2.08%
196.  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146 3 2.05%
197.  โรงเรียนบ้านดงยาง 171 3 1.75%
198.  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264 4 1.52%
199.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164 2 1.22%
200.  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85 1 1.18%
201.  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108 1 0.93%
202.  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านหนองแก 59 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านหม้อ 88 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86 0 0.00%
214.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52 0 0.00%
215.  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38 0 0.00%
218.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 86 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net