ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาวา 128 30 23.44%
2.  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82 19 23.17%
3.  โรงเรียนบ้านสลักได 10 2 20.00%
4.  โรงเรียนบ้านอาลัย 54 10 18.52%
5.  โรงเรียนบ้านอาวอย 203 37 18.23%
6.  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77 14 18.18%
7.  โรงเรียนบ้านสำโรง 83 15 18.07%
8.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85 15 17.65%
9.  โรงเรียนบ้านตะเภา 76 13 17.11%
10.  โรงเรียนบ้านชำแระ 87 14 16.09%
11.  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45 7 15.56%
12.  โรงเรียนบ้านกำแมด 141 21 14.89%
13.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413 59 14.29%
14.  โรงเรียนบ้านกู่ 78 11 14.10%
15.  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286 40 13.99%
16.  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43 6 13.95%
17.  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58 8 13.79%
18.  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185 25 13.51%
19.  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142 19 13.38%
20.  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191 25 13.09%
21.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93 12 12.90%
22.  โรงเรียนบ้านตาเจา 132 17 12.88%
23.  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101 13 12.87%
24.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72 9 12.50%
25.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112 14 12.50%
26.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282 160 12.48%
27.  โรงเรียนบ้านตาโสม 194 24 12.37%
28.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82 10 12.20%
29.  โรงเรียนวัดเขียน 263 32 12.17%
30.  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84 10 11.90%
31.  โรงเรียนบ้านสมอ 118 14 11.86%
32.  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131 15 11.45%
33.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194 22 11.34%
34.  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248 28 11.29%
35.  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71 8 11.27%
36.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377 42 11.14%
37.  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121 13 10.74%
38.  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179 19 10.61%
39.  โรงเรียนบ้านโสน 161 17 10.56%
40.  โรงเรียนบ้านตูม 152 16 10.53%
41.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125 13 10.40%
42.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77 8 10.39%
43.  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107 11 10.28%
44.  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117 12 10.26%
45.  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49 5 10.20%
46.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30 3 10.00%
47.  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430 43 10.00%
48.  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121 12 9.92%
49.  โรงเรียนบ้านหว้าน 122 12 9.84%
50.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163 16 9.82%
51.  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51 5 9.80%
52.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82 8 9.76%
53.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145 14 9.66%
54.  โรงเรียนบ้านใจดี 136 13 9.56%
55.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473 45 9.51%
56.  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361 34 9.42%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258 24 9.30%
58.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141 13 9.22%
59.  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98 9 9.18%
60.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132 12 9.09%
61.  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154 14 9.09%
62.  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110 10 9.09%
63.  โรงเรียนนิคม ๑ 143 13 9.09%
64.  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212 19 8.96%
65.  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91 8 8.79%
66.  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478 42 8.79%
67.  โรงเรียนบ้านดองดึง 80 7 8.75%
68.  โรงเรียนบ้านละลม 379 33 8.71%
69.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69 6 8.70%
70.  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104 9 8.65%
71.  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116 10 8.62%
72.  โรงเรียนบ้านจันลม 186 16 8.60%
73.  โรงเรียนจะกงวิทยา 163 14 8.59%
74.  โรงเรียนบ้านเขวิก 70 6 8.57%
75.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223 19 8.52%
76.  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59 5 8.47%
77.  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130 11 8.46%
78.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71 6 8.45%
79.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166 14 8.43%
80.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178 15 8.43%
81.  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155 13 8.39%
82.  โรงเรียนบ้านบัวบก 60 5 8.33%
83.  โรงเรียนบ้านผือ 97 8 8.25%
84.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111 9 8.11%
85.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75 6 8.00%
86.  โรงเรียนบ้านกะดึ 100 8 8.00%
87.  โรงเรียนบ้านดินแดง 65 5 7.69%
88.  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52 4 7.69%
89.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275 21 7.64%
90.  โรงเรียนบ้านแทรง 93 7 7.53%
91.  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213 16 7.51%
92.  โรงเรียนบ้านเรียม 68 5 7.35%
93.  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41 3 7.32%
94.  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42 3 7.14%
95.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56 4 7.14%
96.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140 10 7.14%
97.  โรงเรียนบ้านไทร 127 9 7.09%
98.  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270 19 7.04%
99.  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172 12 6.98%
100.  โรงเรียนบ้านนาตราว 201 14 6.97%
101.  โรงเรียนบ้านไฮ 115 8 6.96%
102.  โรงเรียนบ้านสนาย 130 9 6.92%
103.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337 23 6.82%
104.  โรงเรียนบ้านมะขาม 221 15 6.79%
105.  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296 20 6.76%
106.  โรงเรียนบ้านเค็ง 119 8 6.72%
107.  โรงเรียนบ้านตรอย 60 4 6.67%
108.  โรงเรียนบ้านพราน 63 4 6.35%
109.  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63 4 6.35%
110.  โรงเรียนบ้านกันจาน 112 7 6.25%
111.  โรงเรียนบ้านระกา 97 6 6.19%
112.  โรงเรียนบ้านกะกำ 130 8 6.15%
113.  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114 7 6.14%
114.  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218 13 5.96%
115.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101 6 5.94%
116.  โรงเรียนบ้านตาอุด 372 22 5.91%
117.  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136 8 5.88%
118.  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85 5 5.88%
119.  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190 11 5.79%
120.  โรงเรียนบ้านสวาย 229 13 5.68%
121.  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142 8 5.63%
122.  โรงเรียนบ้านตาดม 36 2 5.56%
123.  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363 20 5.51%
124.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110 6 5.45%
125.  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110 6 5.45%
126.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148 8 5.41%
127.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112 6 5.36%
128.  โรงเรียนบ้านตาจวน 57 3 5.26%
129.  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57 3 5.26%
130.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152 8 5.26%
131.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38 2 5.26%
132.  โรงเรียนบ้านบ่อ 115 6 5.22%
133.  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115 6 5.22%
134.  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192 10 5.21%
135.  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295 15 5.08%
136.  โรงเรียนบ้านปะอุง 81 4 4.94%
137.  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142 7 4.93%
138.  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61 3 4.92%
139.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104 5 4.81%
140.  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130 6 4.62%
141.  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88 4 4.55%
142.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135 6 4.44%
143.  โรงเรียนบ้านตราด 68 3 4.41%
144.  โรงเรียนบ้านแดง 47 2 4.26%
145.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171 7 4.09%
146.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173 7 4.05%
147.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104 4 3.85%
148.  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27 1 3.70%
149.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 3 3.66%
150.  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137 5 3.65%
151.  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110 4 3.64%
152.  โรงเรียนบ้านหว้า 83 3 3.61%
153.  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113 4 3.54%
154.  โรงเรียนบ้านทำนบ 114 4 3.51%
155.  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172 6 3.49%
156.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89 3 3.37%
157.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92 3 3.26%
158.  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278 9 3.24%
159.  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124 4 3.23%
160.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93 3 3.23%
161.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63 2 3.17%
162.  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127 4 3.15%
163.  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163 5 3.07%
164.  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131 4 3.05%
165.  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133 4 3.01%
166.  โรงเรียนบ้านพอก 134 4 2.99%
167.  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202 6 2.97%
168.  โรงเรียนบ้านอังกุล 140 4 2.86%
169.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140 4 2.86%
170.  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106 3 2.83%
171.  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145 4 2.76%
172.  โรงเรียนบ้านปราสาท 221 6 2.71%
173.  โรงเรียนบ้านดู่ 195 5 2.56%
174.  โรงเรียนบ้านหลัก 79 2 2.53%
175.  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121 3 2.48%
176.  โรงเรียนบ้านกระแมด 42 1 2.38%
177.  โรงเรียนบ้านสกุล 85 2 2.35%
178.  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128 3 2.34%
179.  โรงเรียนบ้านทะลอก 145 3 2.07%
180.  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209 4 1.91%
181.  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524 10 1.91%
182.  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161 3 1.86%
183.  โรงเรียนบ้านตาสุด 220 4 1.82%
184.  โรงเรียนบ้านติ้ว 111 2 1.80%
185.  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174 3 1.72%
186.  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239 4 1.67%
187.  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123 2 1.63%
188.  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125 2 1.60%
189.  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70 1 1.43%
190.  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81 1 1.23%
191.  โรงเรียนบ้านโพง 84 1 1.19%
192.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88 1 1.14%
193.  โรงเรียนบ้านแขว 201 1 0.50%
194.  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านเขวา 3 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net