ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 22 7 31.82%
2.  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137 40 29.20%
3.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31 9 29.03%
4.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 87 23 26.44%
5.  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20 5 25.00%
6.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54 13 24.07%
7.  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 896 207 23.10%
8.  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24 5 20.83%
9.  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 72 15 20.83%
10.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 150 31 20.67%
11.  โรงเรียนบ้านนางาม 102 21 20.59%
12.  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15 3 20.00%
13.  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 61 12 19.67%
14.  โรงเรียนบ้านมูลนาค 107 21 19.63%
15.  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 92 18 19.57%
16.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26 5 19.23%
17.  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73 14 19.18%
18.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58 11 18.97%
19.  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 53 10 18.87%
20.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16 3 18.75%
21.  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 108 20 18.52%
22.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38 7 18.42%
23.  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 93 17 18.28%
24.  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90 16 17.78%
25.  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 165 29 17.58%
26.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 57 10 17.54%
27.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 104 18 17.31%
28.  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 591 102 17.26%
29.  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29 5 17.24%
30.  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 112 19 16.96%
31.  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 112 19 16.96%
32.  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36 6 16.67%
33.  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42 7 16.67%
34.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 1 16.67%
35.  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 187 31 16.58%
36.  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50 8 16.00%
37.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50 8 16.00%
38.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 25 4 16.00%
39.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107 17 15.89%
40.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57 9 15.79%
41.  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83 13 15.66%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 26 4 15.38%
43.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 72 11 15.28%
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 53 8 15.09%
45.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 93 14 15.05%
46.  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 87 13 14.94%
47.  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 75 11 14.67%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28 4 14.29%
49.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 134 19 14.18%
50.  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134 19 14.18%
51.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 122 17 13.93%
52.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 216 30 13.89%
53.  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51 7 13.73%
54.  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 139 19 13.67%
55.  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 37 5 13.51%
56.  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52 7 13.46%
57.  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61 8 13.11%
58.  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 124 16 12.90%
59.  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 39 5 12.82%
60.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 117 15 12.82%
61.  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 80 10 12.50%
62.  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209 26 12.44%
63.  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 57 7 12.28%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125 15 12.00%
65.  โรงเรียนบ้านนาข่า 42 5 11.90%
66.  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 127 15 11.81%
67.  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 145 17 11.72%
68.  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 398 46 11.56%
69.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 90 10 11.11%
70.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 119 13 10.92%
71.  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 165 18 10.91%
72.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46 5 10.87%
73.  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46 5 10.87%
74.  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37 4 10.81%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56 6 10.71%
76.  โรงเรียนบัวเหลือง 47 5 10.64%
77.  โรงเรียนบ้านโจด 85 9 10.59%
78.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95 10 10.53%
79.  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67 7 10.45%
80.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58 6 10.34%
81.  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 39 4 10.26%
82.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69 7 10.14%
83.  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 89 9 10.11%
84.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 89 9 10.11%
85.  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 109 11 10.09%
86.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 264 26 9.85%
87.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 163 16 9.82%
88.  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 83 8 9.64%
89.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 42 4 9.52%
90.  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21 2 9.52%
91.  โรงเรียนบ้านวังแคน 42 4 9.52%
92.  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107 10 9.35%
93.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 76 7 9.21%
94.  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 109 10 9.17%
95.  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 153 14 9.15%
96.  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22 2 9.09%
97.  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 100 9 9.00%
98.  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 113 10 8.85%
99.  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 34 3 8.82%
100.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23 2 8.70%
101.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 127 11 8.66%
102.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 81 7 8.64%
103.  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 94 8 8.51%
104.  โรงเรียนบ้านหนองไห 120 10 8.33%
105.  โรงเรียนบ้านเขวา 36 3 8.33%
106.  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146 12 8.22%
107.  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 111 9 8.11%
108.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75 6 8.00%
109.  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64 5 7.81%
110.  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 64 5 7.81%
111.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 77 6 7.79%
112.  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 92 7 7.61%
113.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 308 23 7.47%
114.  โรงเรียนบ้านโสกนาค 82 6 7.32%
115.  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 124 9 7.26%
116.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 83 6 7.23%
117.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42 3 7.14%
118.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28 2 7.14%
119.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 141 10 7.09%
120.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43 3 6.98%
121.  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 43 3 6.98%
122.  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58 4 6.90%
123.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44 3 6.82%
124.  โรงเรียนบ้านบัว 44 3 6.82%
125.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 59 4 6.78%
126.  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119 8 6.72%
127.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 75 5 6.67%
128.  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 30 2 6.67%
129.  โรงเรียนบ้านนาฮี 15 1 6.67%
130.  โรงเรียนบ้านละว้า 169 11 6.51%
131.  โรงเรียนบ้านวังแสง 77 5 6.49%
132.  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 93 6 6.45%
133.  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47 3 6.38%
134.  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32 2 6.25%
135.  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 64 4 6.25%
136.  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 97 6 6.19%
137.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81 5 6.17%
138.  โรงเรียนดอนหมู 114 7 6.14%
139.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49 3 6.12%
140.  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 116 7 6.03%
141.  โรงเรียนบ้านหัวนา 84 5 5.95%
142.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 35 2 5.71%
143.  โรงเรียนสวัสดี 175 10 5.71%
144.  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 35 2 5.71%
145.  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53 3 5.66%
146.  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 71 4 5.63%
147.  โรงเรียนหนองบัวเย็น 71 4 5.63%
148.  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109 6 5.50%
149.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110 6 5.45%
150.  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37 2 5.41%
151.  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 19 1 5.26%
152.  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 173 9 5.20%
153.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 117 6 5.13%
154.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 118 6 5.08%
155.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 79 4 5.06%
156.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119 6 5.04%
157.  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40 2 5.00%
158.  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 81 4 4.94%
159.  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103 5 4.85%
160.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87 4 4.60%
161.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 46 2 4.35%
162.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92 4 4.35%
163.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 72 3 4.17%
164.  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 72 3 4.17%
165.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 146 6 4.11%
166.  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75 3 4.00%
167.  โรงเรียนบ้านสว่าง 76 3 3.95%
168.  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 77 3 3.90%
169.  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 78 3 3.85%
170.  โรงเรียนบ้านวังหว้า 106 4 3.77%
171.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 139 5 3.60%
172.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114 4 3.51%
173.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 149 5 3.36%
174.  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119 4 3.36%
175.  โรงเรียนบ้านแท่น 90 3 3.33%
176.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 152 5 3.29%
177.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32 1 3.13%
178.  โรงเรียนบ้านลาน 128 4 3.13%
179.  โรงเรียนบ้านโกน้อย 36 1 2.78%
180.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 229 6 2.62%
181.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161 4 2.48%
182.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 44 1 2.27%
183.  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 89 2 2.25%
184.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 139 3 2.16%
185.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 95 2 2.11%
186.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 106 2 1.89%
187.  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 108 2 1.85%
188.  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 66 1 1.52%
189.  โรงเรียนบ้านปอแดง 94 1 1.06%
190.  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 103 1 0.97%
191.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 119 1 0.84%
192.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 100 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 29 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 20 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24 0 0.00%
201.  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35 0 0.00%
202.  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 7 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านคำแคน 32 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 45 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net