ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 0 0 %
2.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 %
3.  โรงเรียนบ้านเขาปูน 0 0 %
4.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 %
5.  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 %
6.  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 0 0 %
7.  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 0 0 %
8.  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 0 0 %
9.  โรงเรียนบ้านไผ่ 0 0 %
10.  โรงเรียนบ้านโคกหอม 0 0 %
11.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 %
12.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 0 0 %
13.  โรงเรียนวัดย่านรี 0 0 %
14.  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 0 0 %
15.  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 0 0 %
16.  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 0 0 %
17.  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 0 0 %
18.  โรงเรียนวัดตันทาราม 0 0 %
19.  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 0 0 %
20.  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 0 0 %
21.  โรงเรียนวัดปากแพรก 0 0 %
22.  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 0 0 %
23.  โรงเรียนวัดวังหวาย 0 0 %
24.  โรงเรียนวัดหาดสูง 0 0 %
25.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0 0 %
26.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 %
27.  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 0 0 %
28.  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 0 0 %
29.  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 0 0 %
30.  โรงเรียนวัดโคกอุดม 0 0 %
31.  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 0 0 %
32.  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 0 0 %
33.  โรงเรียนวัดเนินสูง 0 0 %
34.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 0 0 %
35.  โรงเรียนวัดสารวนาราม 0 0 %
36.  โรงเรียนอนุบาลนาดี 0 0 %
37.  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 0 0 %
38.  โรงเรียนวัดเกาะแดง 0 0 %
39.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 0 0 %
40.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 0 0 %
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 %
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 0 0 %
43.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 0 0 %
44.  โรงเรียนบรรหารวิทยา 0 0 %
45.  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 0 0 %
46.  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 0 0 %
47.  โรงเรียนบ้านกระเดียง 0 0 %
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 0 0 %
49.  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 0 0 %
50.  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 0 0 %
51.  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 0 0 %
52.  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านขุนศรี 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านซ่ง 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านชำโสม 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านทด 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านบุสูง 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านปราสาท 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านทับลาน 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านวังกวาง 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านพระปรง 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 0 0 %
80.  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 %
82.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 0 0 %
83.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 %
85.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 %
86.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 %
87.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 0 0 %
90.  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 %
93.  โรงเรียนบ้านวังรี 0 0 %
94.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 %
96.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 0 0 %
97.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านเขากระแต 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 0 0 %
101.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 0 0 %
103.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านหินเทิน 0 0 %
105.  โรงเรียนบ้านแก่ง 0 0 %
106.  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 0 0 %
108.  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 0 0 %
109.  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 0 0 %
111.  โรงเรียนบ้านโคกลาน 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net