ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635 1094 30.10%
2.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 20 6 30.00%
3.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52 14 26.92%
4.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78 20 25.64%
5.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 82 21 25.61%
6.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671 162 24.14%
7.  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 77 18 23.38%
8.  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84 19 22.62%
9.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44 9 20.45%
10.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 1 20.00%
11.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5 1 20.00%
12.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208 40 19.23%
13.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 98 18 18.37%
14.  โรงเรียนบ้านบ่อแก 93 17 18.28%
15.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 79 14 17.72%
16.  โรงเรียนสนามบิน 2562 449 17.53%
17.  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35 6 17.14%
18.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 264 43 16.29%
19.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43 7 16.28%
20.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157 25 15.92%
21.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88 14 15.91%
22.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100 15 15.00%
23.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 164 24 14.63%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 121 17 14.05%
25.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 50 7 14.00%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606 84 13.86%
27.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89 12 13.48%
28.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 61 8 13.11%
29.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39 5 12.82%
30.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353 45 12.75%
31.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110 14 12.73%
32.  โรงเรียน บ้านชาด 71 9 12.68%
33.  โรงเรียนบ้านไก่นา 8 1 12.50%
34.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178 22 12.36%
35.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73 9 12.33%
36.  โรงเรียน บ้านหินขาว 67 8 11.94%
37.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 68 8 11.76%
38.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189 22 11.64%
39.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 26 3 11.54%
40.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142 16 11.27%
41.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 126 14 11.11%
42.  โรงเรียน บ้านดอนยาง 28 3 10.71%
43.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 200 21 10.50%
44.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 67 7 10.45%
45.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39 4 10.26%
46.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70 7 10.00%
47.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10 1 10.00%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162 16 9.88%
49.  โรงเรียน บ้านค้อ 51 5 9.80%
50.  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186 18 9.68%
51.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 114 11 9.65%
52.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 114 11 9.65%
53.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21 2 9.52%
54.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63 6 9.52%
55.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54 5 9.26%
56.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54 5 9.26%
57.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120 11 9.17%
58.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 44 4 9.09%
59.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55 5 9.09%
60.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112 10 8.93%
61.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194 17 8.76%
62.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115 10 8.70%
63.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23 2 8.70%
64.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 150 13 8.67%
65.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12 1 8.33%
66.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98 8 8.16%
67.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50 4 8.00%
68.  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225 18 8.00%
69.  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 50 4 8.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63 5 7.94%
71.  โรงเรียน บ้านคำบอน 90 7 7.78%
72.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 90 7 7.78%
73.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65 5 7.69%
74.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26 2 7.69%
75.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 186 14 7.53%
76.  โรงเรียน หินกองวิทยา 54 4 7.41%
77.  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41 3 7.32%
78.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 42 3 7.14%
79.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57 4 7.02%
80.  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148 10 6.76%
81.  โรงเรียนบ้านศิลา 45 3 6.67%
82.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 91 6 6.59%
83.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61 4 6.56%
84.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48 3 6.25%
85.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82 5 6.10%
86.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115 7 6.09%
87.  โรงเรียน บ้านสะอาด 148 9 6.08%
88.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121 7 5.79%
89.  โรงเรียนบ้านโกทา 87 5 5.75%
90.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36 2 5.56%
91.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18 1 5.56%
92.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 235 13 5.53%
93.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129 7 5.43%
94.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130 7 5.38%
95.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 187 10 5.35%
96.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95 5 5.26%
97.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57 3 5.26%
98.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97 5 5.15%
99.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39 2 5.13%
100.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 40 2 5.00%
101.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 142 7 4.93%
102.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184 9 4.89%
103.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41 2 4.88%
104.  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82 4 4.88%
105.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103 5 4.85%
106.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62 3 4.84%
107.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 83 4 4.82%
108.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 148 7 4.73%
109.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131 6 4.58%
110.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91 4 4.40%
111.  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 69 3 4.35%
112.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222 9 4.05%
113.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74 3 4.05%
114.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124 5 4.03%
115.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25 1 4.00%
116.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176 7 3.98%
117.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127 5 3.94%
118.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102 4 3.92%
119.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 103 4 3.88%
120.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78 3 3.85%
121.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79 3 3.80%
122.  โรงเรียนบ้านเลิง 55 2 3.64%
123.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28 1 3.57%
124.  โรงเรียน บ้านบะยาว 113 4 3.54%
125.  โรงเรียนบ้านหนองปิง 145 5 3.45%
126.  โรงเรียน บ้านกอก 91 3 3.30%
127.  โรงเรียน บ้านดอนบม 156 5 3.21%
128.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 64 2 3.13%
129.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335 10 2.99%
130.  โรงเรียนบ้านบึงแก 102 3 2.94%
131.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75 2 2.67%
132.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 152 4 2.63%
133.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 122 3 2.46%
134.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83 2 2.41%
135.  โรงเรียนบ้านดงพอง 43 1 2.33%
136.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90 2 2.22%
137.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99 2 2.02%
138.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 160 3 1.88%
139.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170 3 1.76%
140.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 115 2 1.74%
141.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 61 1 1.64%
142.  โรงเรียนบ้านม่วง 254 3 1.18%
143.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 103 1 0.97%
144.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105 1 0.95%
145.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 136 1 0.74%
146.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 13 0 0.00%
147.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 0 0.00%
148.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75 0 0.00%
149.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านวังโพน 35 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านหนองคู 33 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net