ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 6 28.57%
2.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 131 36 27.48%
3.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 38 25.68%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 10 25.64%
5.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 77 19 24.68%
6.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 16 24.62%
7.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 13 23.64%
8.  โรงเรียนบ้านนาโสม 56 13 23.21%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 12 22.64%
10.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 216 47 21.76%
11.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 280 54 19.29%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 12 18.46%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 10 18.18%
14.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 72 17.73%
15.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 21 17.65%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200 35 17.50%
17.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 160 28 17.50%
18.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 5 16.67%
19.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 9 16.36%
20.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 16 16.00%
21.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 94 15 15.96%
22.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 15 15.96%
23.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 155 24 15.48%
24.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78 12 15.38%
25.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 13 15.29%
26.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 16 15.09%
27.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 12 15.00%
28.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 16 14.95%
29.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 5 14.71%
30.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 162 14.66%
31.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 6 14.63%
32.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 6 14.29%
33.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364 51 14.01%
34.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 129 18 13.95%
35.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 14 13.86%
36.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 217 30 13.82%
37.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 139 19 13.67%
38.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83 11 13.25%
39.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 21 13.21%
40.  โรงเรียนพรหมรังษี 319 42 13.17%
41.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76 10 13.16%
42.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 34 12.98%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 9 12.86%
44.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 21 12.65%
45.  โรงเรียนบ้านยางราก 206 26 12.62%
46.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 89 11 12.36%
47.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 81 10 12.35%
48.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 17 12.23%
49.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 11 12.22%
50.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 90 11 12.22%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142 17 11.97%
52.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 134 16 11.94%
53.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 33 11.50%
54.  โรงเรียนบ้านคลอง 159 18 11.32%
55.  โรงเรียนบ้านวังทอง 315 35 11.11%
56.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45 5 11.11%
57.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 190 21 11.05%
58.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 129 14 10.85%
59.  โรงเรียนบ้านวังแขม 66 7 10.61%
60.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 193 20 10.36%
61.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 2 10.00%
62.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 4 10.00%
63.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 72 7 9.72%
64.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 8 9.52%
65.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 32 3 9.38%
66.  โรงเรียนบ้านซับไทร 43 4 9.30%
67.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 43 4 9.30%
68.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 7 9.21%
69.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 24 9.16%
70.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 21 9.05%
71.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 34 3 8.82%
72.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 91 8 8.79%
73.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 7 8.75%
74.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 184 16 8.70%
75.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 186 16 8.60%
76.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 3 8.57%
77.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 105 9 8.57%
78.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 9 8.49%
79.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72 6 8.33%
80.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 175 14 8.00%
81.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 142 11 7.75%
82.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 91 7 7.69%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 7 7.45%
84.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 3 7.32%
85.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 14 7.25%
86.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 6 7.14%
87.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 4 7.14%
88.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 141 10 7.09%
89.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 115 8 6.96%
90.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 5 6.85%
91.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 205 14 6.83%
92.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 45 3 6.67%
93.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 3 6.67%
94.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 10 6.58%
95.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80 5 6.25%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130 8 6.15%
97.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 132 8 6.06%
98.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149 9 6.04%
99.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83 5 6.02%
100.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 13 5.99%
101.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 4 5.80%
102.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 9 5.63%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55 3 5.45%
104.  โรงเรียนบ้านยางโทน 75 4 5.33%
105.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 95 5 5.26%
106.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195 10 5.13%
107.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 7 5.07%
108.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 4 5.06%
109.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148 7 4.73%
110.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191 9 4.71%
111.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 6 4.69%
112.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 2 4.65%
113.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 217 9 4.15%
114.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 121 5 4.13%
115.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 5 4.03%
116.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 2 4.00%
117.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 313 12 3.83%
118.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 54 2 3.70%
119.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179 6 3.35%
120.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 114 3 2.63%
121.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 211 5 2.37%
122.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 3 2.36%
123.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138 3 2.17%
124.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 1 2.00%
125.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 1 1.89%
126.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 1 1.75%
127.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 1 1.64%
128.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62 1 1.61%
129.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 4 1.56%
130.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 486 5 1.03%
131.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 1 0.95%
132.  โรงเรียนบ้านดีลัง 222 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 69 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net