ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 5 35.71%
2.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 76 26.48%
3.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731 185 25.31%
4.  โรงเรียนวัดกลาง 98 24 24.49%
5.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 11 24.44%
6.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 185 23.07%
7.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 14 22.95%
8.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111 25 22.52%
9.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 15 22.39%
10.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 15 22.06%
11.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128 28 21.88%
12.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39 8 20.51%
13.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 13 20.31%
14.  โรงเรียนวัดวังชะโด 82 16 19.51%
15.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 24 19.51%
16.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 6 19.35%
17.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33 6 18.18%
18.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 22 18.18%
19.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255 46 18.04%
20.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 28 17.95%
21.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 14 17.72%
22.  โรงเรียนวัดขวิด 113 20 17.70%
23.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85 15 17.65%
24.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57 10 17.54%
25.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 10 17.54%
26.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376 64 17.02%
27.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128 21 16.41%
28.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57 9 15.79%
29.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45 7 15.56%
30.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 40 15.50%
31.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 15 15.31%
32.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 13 15.29%
33.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 46 15.13%
34.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40 6 15.00%
35.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40 6 15.00%
36.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 65 14.98%
37.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 9 14.75%
38.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48 7 14.58%
39.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 15 14.56%
40.  โรงเรียนรอซีดี 278 40 14.39%
41.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 11 14.29%
42.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 11 14.29%
43.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 15 14.29%
44.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 14 14.14%
45.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142 20 14.08%
46.  โรงเรียนวัดยม 151 21 13.91%
47.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 12 13.79%
48.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 23 13.77%
49.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 10 13.70%
50.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 9 13.64%
51.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 8 13.56%
52.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 16 13.56%
53.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38 5 13.16%
54.  โรงเรียนวัดกระแชง 124 16 12.90%
55.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 8 12.90%
56.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 25 12.82%
57.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78 10 12.82%
58.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86 11 12.79%
59.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94 12 12.77%
60.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157 20 12.74%
61.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 7 12.73%
62.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63 8 12.70%
63.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 23 12.37%
64.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367 45 12.26%
65.  โรงเรียนวิทยานนท์ 230 28 12.17%
66.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 9 12.16%
67.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157 19 12.10%
68.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124 15 12.10%
69.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 10 12.05%
70.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136 16 11.76%
71.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 40 11.63%
72.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 3 11.54%
73.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141 16 11.35%
74.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143 16 11.19%
75.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 26 11.11%
76.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 11 11.00%
77.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 10 10.87%
78.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 8 10.81%
79.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65 7 10.77%
80.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 9 10.59%
81.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157 16 10.19%
82.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 9 10.11%
83.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149 15 10.07%
84.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152 15 9.87%
85.  โรงเรียนวัดสามเรือน 71 7 9.86%
86.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 5 9.80%
87.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 14 9.79%
88.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 156 15 9.62%
89.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21 2 9.52%
90.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 4 9.52%
91.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244 23 9.43%
92.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 11 8.94%
93.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93 8 8.60%
94.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 3 8.57%
95.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 118 10 8.47%
96.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 2 8.33%
97.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 9 8.26%
98.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73 6 8.22%
99.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74 6 8.11%
100.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149 12 8.05%
101.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 5 7.81%
102.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65 5 7.69%
103.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 2 7.69%
104.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 5 7.69%
105.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145 11 7.59%
106.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 5 7.58%
107.  โรงเรียนคอตัน 95 7 7.37%
108.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 4 7.14%
109.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 2 7.14%
110.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551 39 7.08%
111.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 11 7.05%
112.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 3 6.82%
113.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 5 6.76%
114.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105 7 6.67%
115.  โรงเรียนวัดบางบาล 45 3 6.67%
116.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120 8 6.67%
117.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 5 6.58%
118.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 2 6.45%
119.  โรงเรียนวัดบางเคียน 155 10 6.45%
120.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 3 6.38%
121.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 4 6.15%
122.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166 10 6.02%
123.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 8 5.97%
124.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152 9 5.92%
125.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169 10 5.92%
126.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52 3 5.77%
127.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142 8 5.63%
128.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618 34 5.50%
129.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338 17 5.03%
130.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 13 4.76%
131.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405 19 4.69%
132.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194 9 4.64%
133.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156 7 4.49%
134.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134 6 4.48%
135.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136 6 4.41%
136.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 2 4.26%
137.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 3 4.23%
138.  โรงเรียนบางไทร 147 6 4.08%
139.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75 3 4.00%
140.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 4 3.96%
141.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 5 3.91%
142.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52 2 3.85%
143.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395 15 3.80%
144.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 1 3.57%
145.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 3 3.33%
146.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32 1 3.13%
147.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 2 2.94%
148.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44 1 2.27%
149.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311 7 2.25%
150.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 2 1.82%
151.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68 1 1.47%
152.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69 1 1.45%
153.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 1 1.39%
154.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234 3 1.28%
155.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 25 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net