ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 4 28.57%
2.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 32 25.81%
3.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 16 25.00%
4.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 11 24.44%
5.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 63 15 23.81%
6.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 185 23.07%
7.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 15 22.39%
8.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 25 22.32%
9.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 123 27 21.95%
10.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 12 21.05%
11.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 8 21.05%
12.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 22 20.95%
13.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 59 20.56%
14.  โรงเรียนบางไทร 147 30 20.41%
15.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 383 76 19.84%
16.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 127 25 19.69%
17.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 326 64 19.63%
18.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 6 19.35%
19.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106 20 18.87%
20.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 72 13 18.06%
21.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 39 7 17.95%
22.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 46 17.90%
23.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 13 17.57%
24.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 155 27 17.42%
25.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23 4 17.39%
26.  โรงเรียนวัดกลาง 98 17 17.35%
27.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 577 98 16.98%
28.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 13 16.88%
29.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 11 16.67%
30.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 24 4 16.67%
31.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 10 16.39%
32.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 6 16.22%
33.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 70 16.13%
34.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 8 15.69%
35.  โรงเรียนรอซีดี 275 43 15.64%
36.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 10 15.38%
37.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 137 21 15.33%
38.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248 38 15.32%
39.  โรงเรียนศรีบางไทร 307 47 15.31%
40.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 135 20 14.81%
41.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 56 8 14.29%
42.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 14 14.29%
43.  โรงเรียนวัดแจ้ง 77 11 14.29%
44.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 14 14.14%
45.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 12 14.12%
46.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 156 22 14.10%
47.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 17 14.05%
48.  โรงเรียนวัดขวิด 114 16 14.04%
49.  โรงเรียนวัดวังชะโด 100 14 14.00%
50.  โรงเรียนวัดยม 151 21 13.91%
51.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 12 13.79%
52.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 23 13.77%
53.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 19 13.67%
54.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 17 13.60%
55.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 14 13.59%
56.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 8 13.56%
57.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 17 13.49%
58.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 153 20 13.07%
59.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100 13 13.00%
60.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 85 11 12.94%
61.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 25 12.82%
62.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 39 5 12.82%
63.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 104 13 12.50%
64.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 9 12.33%
65.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 617 76 12.32%
66.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 42 12.21%
67.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 9 12.16%
68.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 66 8 12.12%
69.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 58 7 12.07%
70.  โรงเรียนคอตัน 94 11 11.70%
71.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 20 11.70%
72.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 371 43 11.59%
73.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 8 11.43%
74.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 14 11.38%
75.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 21 11.29%
76.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 7 11.29%
77.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90 10 11.11%
78.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 26 11.11%
79.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 11 11.00%
80.  โรงเรียนวิทยานนท์ 231 25 10.82%
81.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 84 9 10.71%
82.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122 13 10.66%
83.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47 5 10.64%
84.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 7 10.61%
85.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 151 16 10.60%
86.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 156 16 10.26%
87.  โรงเรียนวัดบางเคียน 157 16 10.19%
88.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 9 10.11%
89.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 14 9.79%
90.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 154 15 9.74%
91.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 8 9.64%
92.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 4 9.52%
93.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 547 52 9.51%
94.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 7 9.46%
95.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 3 9.38%
96.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 139 13 9.35%
97.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 55 5 9.09%
98.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 5 9.09%
99.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 11 8.59%
100.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 3 8.57%
101.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119 10 8.40%
102.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 12 8.39%
103.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 2 8.33%
104.  โรงเรียนวัดสามเรือน 72 6 8.33%
105.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 9 8.26%
106.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147 12 8.16%
107.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77 6 7.79%
108.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 12 7.69%
109.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171 13 7.60%
110.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 79 6 7.59%
111.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 146 11 7.53%
112.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 11 7.48%
113.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 6 7.41%
114.  โรงเรียนวัดสง่างาม 95 7 7.37%
115.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 5 7.35%
116.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 4 7.14%
117.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309 22 7.12%
118.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 11 7.05%
119.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71 5 7.04%
120.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 3 6.82%
121.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 134 9 6.72%
122.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 137 9 6.57%
123.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 62 4 6.45%
124.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 2 6.45%
125.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 3 6.38%
126.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 873 54 6.19%
127.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 65 4 6.15%
128.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 53 3 5.66%
129.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 106 6 5.66%
130.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74 4 5.41%
131.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 4 5.26%
132.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 7 5.22%
133.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 13 5.04%
134.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 20 1 5.00%
135.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121 6 4.96%
136.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 83 4 4.82%
137.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 67 3 4.48%
138.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70 3 4.29%
139.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 2 4.26%
140.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95 4 4.21%
141.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 1 3.57%
142.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 1 3.57%
143.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 3 3.33%
144.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 9 3.30%
145.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 403 13 3.23%
146.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 1 3.23%
147.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 387 12 3.10%
148.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 2 3.08%
149.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 235 6 2.55%
150.  โรงเรียนวัดบางบาล 42 1 2.38%
151.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 43 1 2.33%
152.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 53 1 1.89%
153.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 1 1.56%
154.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 193 3 1.55%
155.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 70 1 1.43%
156.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net