ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านบึงลาด 56 14 25.00%
2.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 48 12 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 72 17 23.61%
4.  โรงเรียนบ้านสามแยก 70 16 22.86%
5.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 120 27 22.50%
6.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 94 21 22.34%
7.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 79 17 21.52%
8.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 56 12 21.43%
9.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 44 9 20.45%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 108 22 20.37%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59 12 20.34%
12.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 124 25 20.16%
13.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 65 13 20.00%
14.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15 3 20.00%
15.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 16 19.51%
16.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119 22 18.49%
17.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33 6 18.18%
18.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44 8 18.18%
19.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 46 8 17.39%
20.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 209 36 17.22%
21.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59 10 16.95%
22.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 138 23 16.67%
23.  โรงเรียนบ้านช่องลม 54 9 16.67%
24.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 48 8 16.67%
25.  โรงเรียนบ้านคลองเตย 133 22 16.54%
26.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 109 18 16.51%
27.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 146 24 16.44%
28.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 55 9 16.36%
29.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 55 9 16.36%
30.  โรงเรียนบ้านนิคม 49 8 16.33%
31.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 273 44 16.12%
32.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 81 13 16.05%
33.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75 12 16.00%
34.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 95 15 15.79%
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 204 32 15.69%
36.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134 21 15.67%
37.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 253 39 15.42%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52 8 15.38%
39.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65 10 15.38%
40.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67 10 14.93%
41.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 75 11 14.67%
42.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 55 8 14.55%
43.  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152 22 14.47%
44.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 105 15 14.29%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63 9 14.29%
46.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 49 7 14.29%
47.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78 11 14.10%
48.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 142 20 14.08%
49.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 604 83 13.74%
50.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 203 27 13.30%
51.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 173 23 13.29%
52.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83 11 13.25%
53.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 130 17 13.08%
54.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 192 25 13.02%
55.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 63 8 12.70%
56.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 87 11 12.64%
57.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 214 27 12.62%
58.  โรงเรียนบ้านวังบัว 216 27 12.50%
59.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 48 6 12.50%
60.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 137 17 12.41%
61.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 98 12 12.24%
62.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82 10 12.20%
63.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 143 17 11.89%
64.  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93 11 11.83%
65.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 111 13 11.71%
66.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 94 11 11.70%
67.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 173 20 11.56%
68.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 191 22 11.52%
69.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 122 14 11.48%
70.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35 4 11.43%
71.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 105 12 11.43%
72.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 70 8 11.43%
73.  โรงเรียนบ้านชายเคือง 158 18 11.39%
74.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53 6 11.32%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 756 85 11.24%
76.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 152 17 11.18%
77.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27 3 11.11%
78.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 90 10 11.11%
79.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36 4 11.11%
80.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 18 2 11.11%
81.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 128 14 10.94%
82.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129 14 10.85%
83.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 120 13 10.83%
84.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 74 8 10.81%
85.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 139 15 10.79%
86.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 204 22 10.78%
87.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 76 8 10.53%
88.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138 14 10.14%
89.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89 9 10.11%
90.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100 10 10.00%
91.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40 4 10.00%
92.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 80 8 10.00%
93.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 172 17 9.88%
94.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132 13 9.85%
95.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 51 5 9.80%
96.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 93 9 9.68%
97.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62 6 9.68%
98.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125 12 9.60%
99.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 105 10 9.52%
100.  โรงเรียนบ้านวังหามแห 21 2 9.52%
101.  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74 7 9.46%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 64 6 9.38%
103.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64 6 9.38%
104.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43 4 9.30%
105.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87 8 9.20%
106.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 98 9 9.18%
107.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253 23 9.09%
108.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 145 13 8.97%
109.  โรงเรียนบ้านปางลับแล 46 4 8.70%
110.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 69 6 8.70%
111.  โรงเรียนบ้านชุมนาก 117 10 8.55%
112.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 117 10 8.55%
113.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106 9 8.49%
114.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 190 16 8.42%
115.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 72 6 8.33%
116.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 60 5 8.33%
117.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 159 13 8.18%
118.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 124 10 8.06%
119.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87 7 8.05%
120.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 125 10 8.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 138 11 7.97%
122.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 113 9 7.96%
123.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89 7 7.87%
124.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64 5 7.81%
125.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77 6 7.79%
126.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 156 12 7.69%
127.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 130 10 7.69%
128.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108 8 7.41%
129.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 189 14 7.41%
130.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 123 9 7.32%
131.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 123 9 7.32%
132.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 137 10 7.30%
133.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 98 7 7.14%
134.  โรงเรียนบ้านหัวรัง 155 11 7.10%
135.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143 10 6.99%
136.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86 6 6.98%
137.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 158 11 6.96%
138.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 73 5 6.85%
139.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44 3 6.82%
140.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134 9 6.72%
141.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156 10 6.41%
142.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 160 10 6.25%
143.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128 8 6.25%
144.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 217 13 5.99%
145.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 136 8 5.88%
146.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 154 9 5.84%
147.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 103 6 5.83%
148.  โรงเรียนบ้านรังแถว 54 3 5.56%
149.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109 6 5.50%
150.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 166 9 5.42%
151.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 58 3 5.17%
152.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 99 5 5.05%
153.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 20 1 5.00%
154.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81 4 4.94%
155.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 82 4 4.88%
156.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62 3 4.84%
157.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83 4 4.82%
158.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 44 2 4.55%
159.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 134 6 4.48%
160.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 67 3 4.48%
161.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68 3 4.41%
162.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 114 5 4.39%
163.  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121 5 4.13%
164.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49 2 4.08%
165.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124 5 4.03%
166.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86 3 3.49%
167.  โรงเรียนบ้านปางตาไว 148 5 3.38%
168.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 120 4 3.33%
169.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 94 3 3.19%
170.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35 1 2.86%
171.  โรงเรียนบ้านหนองโมก 71 2 2.82%
172.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231 6 2.60%
173.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116 3 2.59%
174.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 40 1 2.50%
175.  โรงเรียนบ้านช้างคับ 82 2 2.44%
176.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 216 4 1.85%
177.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 162 3 1.85%
178.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 109 2 1.83%
179.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 162 2 1.23%
180.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 16 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 79 0 0.00%
183.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 121 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net