ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450 139 30.89%
2.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 727 157 21.60%
3.  โรงเรียนดาราคาม 353 76 21.53%
4.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227 45 19.82%
5.  โรงเรียนประถมนนทรี 379 72 19.00%
6.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737 140 19.00%
7.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702 129 18.38%
8.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1399 248 17.73%
9.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 953 164 17.21%
10.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 708 119 16.81%
11.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1565 262 16.74%
12.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185 29 15.68%
13.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826 129 15.62%
14.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 641 99 15.44%
15.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 446 66 14.80%
16.  โรงเรียนวัดหนัง 542 79 14.58%
17.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342 194 14.46%
18.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1034 147 14.22%
19.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1198 169 14.11%
20.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 264 35 13.26%
21.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347 46 13.26%
22.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637 76 11.93%
23.  โรงเรียนวัดด่าน 299 35 11.71%
24.  โรงเรียนวัดนาคปรก 221 23 10.41%
25.  โรงเรียนราชวินิต 2198 225 10.24%
26.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1135 113 9.96%
27.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198 15 7.58%
28.  โรงเรียนวัดโสมนัส 298 19 6.38%
29.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638 38 5.96%
30.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595 35 5.88%
31.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 265 14 5.28%
32.  โรงเรียนพญาไท 1727 90 5.21%
33.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 533 24 4.50%
34.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122 4 3.28%
35.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526 14 2.66%
36.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408 10 2.45%
37.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287 5 1.74%

 

Powered By www.thaieducation.net