ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4 1 25.00%
2.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 37 9 24.32%
3.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58 13 22.41%
4.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82 16 19.51%
5.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96 16 16.67%
6.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159 19 11.95%
7.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104 11 10.58%
8.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82 7 8.54%
9.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136 11 8.09%
10.  โรงเรียนนาบงวิทยา 126 10 7.94%
11.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71 5 7.04%
12.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 15 1 6.67%
13.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61 4 6.56%
14.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196 12 6.12%
15.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148 9 6.08%
16.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84 5 5.95%
17.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007 58 5.76%
18.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87 5 5.75%
19.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246 12 4.88%
20.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41 2 4.88%
21.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83 4 4.82%
22.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181 8 4.42%
23.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194 8 4.12%
24.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99 4 4.04%
25.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134 5 3.73%
26.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27 1 3.70%
27.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55 2 3.64%
28.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60 2 3.33%
29.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161 5 3.11%
30.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130 4 3.08%
31.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67 2 2.99%
32.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138 4 2.90%
33.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110 3 2.73%
34.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89 2 2.25%
35.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102 2 1.96%
36.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53 1 1.89%
37.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106 2 1.89%
38.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55 1 1.82%
39.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170 3 1.76%
40.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124 2 1.61%
41.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140 2 1.43%
42.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95 1 1.05%
43.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193 2 1.04%
44.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114 1 0.88%
45.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123 1 0.81%
46.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146 1 0.68%
47.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170 1 0.59%
48.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189 1 0.53%
49.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218 0 0.00%
50.  โรงเรียนคำขามวิทยา 98 0 0.00%
51.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192 0 0.00%
52.  โรงเรียนคำโองวิทยา 87 0 0.00%
53.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33 0 0.00%
54.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91 0 0.00%
55.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61 0 0.00%
56.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31 0 0.00%
57.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37 0 0.00%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73 0 0.00%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176 0 0.00%
60.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95 0 0.00%
61.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123 0 0.00%
62.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68 0 0.00%
63.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62 0 0.00%
64.  โรงเรียนดงบังวิทยา 110 0 0.00%
65.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80 0 0.00%
66.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193 0 0.00%
67.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50 0 0.00%
68.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103 0 0.00%
69.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144 0 0.00%
70.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310 0 0.00%
71.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88 0 0.00%
72.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162 0 0.00%
73.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105 0 0.00%
74.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138 0 0.00%
75.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32 0 0.00%
76.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121 0 0.00%
77.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41 0 0.00%
78.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38 0 0.00%
79.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118 0 0.00%
80.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านคำแคน 40 0 0.00%
83.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53 0 0.00%
87.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79 0 0.00%
91.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242 0 0.00%
92.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27 0 0.00%
105.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42 0 0.00%
106.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114 0 0.00%
107.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48 0 0.00%
109.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74 0 0.00%
110.  โรงเรียนยางคำวิทยา 72 0 0.00%
111.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162 0 0.00%
114.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4 0 0.00%
115.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79 0 0.00%
116.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65 0 0.00%
117.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89 0 0.00%
118.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36 0 0.00%
120.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72 0 0.00%
121.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213 0 0.00%
122.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102 0 0.00%
123.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104 0 0.00%
124.  โรงเรียนหนองบัวชุม 47 0 0.00%
125.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59 0 0.00%
126.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155 0 0.00%
127.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58 0 0.00%
128.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115 0 0.00%
129.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70 0 0.00%
130.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 92 0 0.00%
131.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60 0 0.00%
132.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45 0 0.00%
133.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104 0 0.00%
134.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168 0 0.00%
135.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
136.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78 0 0.00%
137.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74 0 0.00%
138.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107 0 0.00%
139.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85 0 0.00%
140.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18 0 0.00%
141.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64 0 0.00%
142.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108 0 0.00%
143.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93 0 0.00%
145.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95 0 0.00%
146.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103 0 0.00%
147.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120 0 0.00%
148.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37 0 0.00%
149.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48 0 0.00%
150.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9 0 0.00%
151.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7 0 0.00%
152.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45 0 0.00%
153.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87 0 0.00%
154.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112 0 0.00%
155.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51 0 0.00%
156.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130 0 0.00%
157.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87 0 0.00%
158.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93 0 0.00%
159.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74 0 0.00%
160.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53 0 0.00%
161.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128 0 0.00%
162.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37 0 0.00%
163.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202 0 0.00%
164.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53 0 0.00%
165.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net