ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 162 21 12.96%
2.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 15 10.79%
3.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252 27 10.71%
4.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 91 8 8.79%
5.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
6.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 4 7.55%
7.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 8 7.27%
8.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 6 6.59%
9.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 11 5.95%
10.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 5 5.68%
11.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 5 5.62%
12.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 9 5.56%
13.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 4 4.82%
14.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69 3 4.35%
15.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50 2 4.00%
16.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 61 3.88%
17.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 3 3.85%
18.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 5 3.85%
19.  โรงเรียนนาโกวิทยา 108 4 3.70%
20.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 3 3.45%
21.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 4 3.33%
22.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 8 3.25%
23.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94 3 3.19%
24.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 5 3.18%
25.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 8 3.11%
26.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 69 2 2.90%
27.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35 1 2.86%
28.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 4 2.76%
29.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115 3 2.61%
30.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207 5 2.42%
31.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 84 2 2.38%
32.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 2 2.35%
33.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47 1 2.13%
34.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 101 2 1.98%
35.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 1 1.96%
36.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 1 1.69%
37.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 33 1.69%
38.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
39.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 2 1.60%
40.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 66 1 1.52%
41.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 67 1 1.49%
42.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 2 1.45%
43.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69 1 1.45%
44.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 369 5 1.36%
45.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81 1 1.23%
46.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
47.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
48.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 96 1 1.04%
49.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 100 1 1.00%
50.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 620 6 0.97%
51.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 1 0.96%
52.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 1 0.95%
53.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 110 1 0.91%
54.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110 1 0.91%
55.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 116 1 0.86%
56.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 1 0.65%
57.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 160 1 0.63%
58.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 189 1 0.53%
59.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 1 0.40%
60.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 86 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 61 0 0.00%
62.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 113 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 0 0.00%
80.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
81.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 101 0 0.00%
82.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 0 0.00%
83.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
84.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 0 0.00%
85.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 136 0 0.00%
86.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
87.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 38 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123 0 0.00%
89.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 0 0.00%
90.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
91.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 125 0 0.00%
92.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
93.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
94.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 0 0.00%
96.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
97.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 47 0 0.00%
98.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 0 0.00%
99.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
100.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 0 0.00%
101.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 0 0.00%
102.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 0 0.00%
103.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
104.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
105.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
106.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 90 0 0.00%
107.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 0 0.00%
108.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
109.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 0 0.00%
110.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
111.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
112.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 0 0.00%
113.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 0 0.00%
114.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 83 0 0.00%
115.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 51 0 0.00%
116.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
117.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
118.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
119.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
120.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70 0 0.00%
121.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109 0 0.00%
122.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
123.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
124.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
125.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
126.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78 0 0.00%
127.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
128.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 58 0 0.00%
129.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 0 0.00%
130.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 0 0.00%
131.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 0 0.00%
132.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 0 0.00%
133.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
134.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 0 0.00%
135.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 35 0 0.00%
136.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
137.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29 0 0.00%
138.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
139.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 222 0 0.00%
140.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 0 0.00%
141.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86 0 0.00%
142.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
143.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109 0 0.00%
144.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
145.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0 0 0.00%
146.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 0 0.00%
147.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 114 0 0.00%
148.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
149.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43 0 0.00%
150.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180 0 0.00%
151.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 0 0.00%
152.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
153.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 80 0 0.00%
154.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 0 0.00%
155.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 0 0.00%
156.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
157.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 139 0 0.00%
158.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 0 0.00%
159.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
160.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 0 0.00%
161.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 31 0 0.00%
162.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 140 0 0.00%
163.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 0 0.00%
164.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113 0 0.00%
165.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
166.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103 0 0.00%
167.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 110 0 0.00%
168.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 0 0.00%
169.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
170.  โรงเรียนนาจำปา 222 0 0.00%
171.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 185 0 0.00%
172.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 0 0.00%
173.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net