ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 3 13.04%
2.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 201 12.79%
3.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 15 11.28%
4.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 8 9.52%
5.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 13 8.13%
6.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 21 8.11%
7.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 6 6.98%
8.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 9 6.92%
9.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 4 6.56%
10.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 1 5.88%
11.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 3 5.66%
12.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 2 5.56%
13.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 5 4.55%
14.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 5 4.35%
15.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 10 4.07%
16.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 4 3.77%
17.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 3 3.75%
18.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 4 3.64%
19.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
20.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 3 3.41%
21.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 3 3.26%
22.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 5 3.25%
23.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 1 3.23%
24.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 1 2.78%
25.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 2 2.50%
26.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 1 2.33%
27.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 2 2.17%
28.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 2 2.15%
29.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 2 2.08%
30.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 49 1 2.04%
31.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 4 2.02%
32.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 1 1.92%
33.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 2 1.92%
34.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 35 1.79%
35.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 124 2 1.61%
36.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
37.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
38.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 65 1 1.54%
39.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 1 1.52%
40.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 68 1 1.47%
41.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 615 9 1.46%
42.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 144 2 1.39%
43.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 82 1 1.22%
44.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 1 1.20%
45.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
46.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 88 1 1.14%
47.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 1 1.00%
48.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103 1 0.97%
49.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 1 0.96%
50.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 1 0.96%
51.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 1 0.92%
52.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 1 0.83%
53.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 127 1 0.79%
54.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 258 2 0.78%
55.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151 1 0.66%
56.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 158 1 0.63%
57.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 176 1 0.57%
58.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 1 0.54%
59.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 245 1 0.41%
60.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
61.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 0 0.00%
62.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 0 0.00%
63.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
64.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 183 0 0.00%
65.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านท่างาม 34 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 147 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 132 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 116 0 0.00%
87.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 69 0 0.00%
89.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
90.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 0 0.00%
91.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 0 0.00%
92.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
93.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
94.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
95.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
96.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 409 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 0 0.00%
98.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 0 0.00%
99.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 0 0.00%
100.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 48 0 0.00%
101.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
102.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
103.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 0 0.00%
104.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
105.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 0 0.00%
106.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
107.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 0 0.00%
108.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 0 0.00%
109.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 97 0 0.00%
110.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 0 0.00%
111.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 0 0.00%
112.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 172 0 0.00%
113.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 26 0 0.00%
114.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 121 0 0.00%
115.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 0 0.00%
116.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
117.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
118.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 120 0 0.00%
119.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 106 0 0.00%
120.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
121.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 0 0.00%
122.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 57 0 0.00%
123.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 0 0.00%
124.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
125.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
126.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 0 0.00%
127.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 0 0.00%
128.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
129.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
130.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
131.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
132.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 128 0 0.00%
133.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 0 0.00%
134.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
135.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%
136.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
137.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89 0 0.00%
138.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 0 0.00%
139.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
140.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 94 0 0.00%
141.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
142.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
143.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 223 0 0.00%
144.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 0 0.00%
145.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
146.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
147.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 0 0.00%
148.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 197 0 0.00%
149.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 0 0.00%
150.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
151.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 163 0 0.00%
152.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
153.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 215 0 0.00%
154.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 159 0 0.00%
155.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 0 0.00%
156.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
157.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 60 0 0.00%
158.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
159.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 0 0.00%
160.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 0 0.00%
161.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 0 0.00%
162.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 99 0 0.00%
163.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 0 0.00%
164.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
165.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
166.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 0 0.00%
167.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
168.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 0 0.00%
169.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 40 0 0.00%
170.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 0 0.00%
171.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100 0 0.00%
172.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 0 0.00%
173.  โรงเรียนนาจำปา 225 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net