ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 302 51 16.89%
2.  โรงเรียนบ้านปูยู 229 38 16.59%
3.  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840 126 15.00%
4.  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 310 44 14.19%
5.  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239 31 12.97%
6.  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 718 91 12.67%
7.  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92 11 11.96%
8.  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173 16 9.25%
9.  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1711 151 8.83%
10.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 73 6 8.22%
11.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586 42 7.17%
12.  โรงเรียนบ้านปลักปลา 156 9 5.77%
13.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406 23 5.67%
14.  โรงเรียนราชภักดี 98 5 5.10%
15.  โรงเรียนบ้านปะลุรู 135 5 3.70%
16.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139 5 3.60%
17.  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280 10 3.57%
18.  โรงเรียนบ้านสากอ 377 13 3.45%
19.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186 6 3.23%
20.  โรงเรียนบ้านโคกตา 862 26 3.02%
21.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 435 13 2.99%
22.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179 5 2.79%
23.  โรงเรียนบ้านแขยง 80 2 2.50%
24.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 125 3 2.40%
25.  โรงเรียนบ้านตาบา 484 11 2.27%
26.  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134 3 2.24%
27.  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241 4 1.66%
28.  โรงเรียนบ้านโคกงู 62 1 1.61%
29.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255 4 1.57%
30.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67 1 1.49%
31.  โรงเรียนบ้านแอแว 205 3 1.46%
32.  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 155 2 1.29%
33.  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 166 2 1.20%
34.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 272 3 1.10%
35.  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181 2 1.10%
36.  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 195 2 1.03%
37.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 207 2 0.97%
38.  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514 5 0.97%
39.  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218 2 0.92%
40.  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 219 2 0.91%
41.  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263 2 0.76%
42.  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 810 6 0.74%
43.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 159 1 0.63%
44.  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318 2 0.63%
45.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169 1 0.59%
46.  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171 1 0.58%
47.  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175 1 0.57%
48.  โรงเรียนบ้านยะหอ 198 1 0.51%
49.  โรงเรียนสุคิริน 287 1 0.35%
50.  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480 1 0.21%
51.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134 0 0.00%
52.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 128 0 0.00%
53.  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านกูบู 331 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านกาวะ 174 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 277 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านจือแร 171 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านคลองตัน 365 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านซรายอ 603 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 108 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านตอแล 88 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 379 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านตอหลัง 42 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านตอออ 96 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 117 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 164 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านตือมายู 114 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านกลูบี 169 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 148 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านบางขุด 152 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 87 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านบาโง 264 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 160 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านบือราแง 104 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 138 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 88 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านมือบา 167 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านละหาน 130 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านลาแล 370 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านสะปอม 99 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านสามแยก 115 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านสายะ 160 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านแว้ง 1210 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 215 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโผลง 269 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 251 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144 0 0.00%
105.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189 0 0.00%
106.  โรงเรียนรักไทย 109 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 77 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107 0 0.00%
113.  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217 0 0.00%
114.  โรงเรียนเพลินพิศ 139 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดทรายขาว 53 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143 0 0.00%
117.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 128 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net