ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 166 40 24.10%
2.  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396 76 19.19%
3.  โรงเรียนคลองเกลือ 804 149 18.53%
4.  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929 164 17.65%
5.  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 374 64 17.11%
6.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 287 46 16.03%
7.  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364 51 14.01%
8.  โรงเรียนวัดศาลากุล 85 10 11.76%
9.  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1136 120 10.56%
10.  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 856 90 10.51%
11.  โรงเรียนวัดลำโพ 318 33 10.38%
12.  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1276 123 9.64%
13.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547 133 8.60%
14.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 666 55 8.26%
15.  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425 33 7.76%
16.  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010 45 4.46%
17.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 186 8 4.30%
18.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258 10 3.88%
19.  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 395 15 3.80%
20.  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 252 9 3.57%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 573 19 3.32%
22.  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 405 11 2.72%
23.  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 352 8 2.27%
24.  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 167 3 1.80%
25.  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619 11 1.78%
26.  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122 2 1.64%
27.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130 2 1.54%
28.  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101 1 0.99%
29.  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407 2 0.49%
30.  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 192 0 0.00%
31.  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491 0 0.00%
32.  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 695 0 0.00%
33.  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 655 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 249 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 109 0 0.00%
36.  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93 0 0.00%
39.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 307 0 0.00%
40.  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0 0 0.00%
41.  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268 0 0.00%
42.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92 0 0.00%
43.  โรงเรียนวัดตาล 376 0 0.00%
44.  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 183 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 267 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดลากค้อน 91 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 160 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 114 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 307 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 0 %
55.  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดอินทร์ 104 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดเพรางาย 159 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 181 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155 0 0.00%
60.  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 148 0 0.00%
61.  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0.00%
62.  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0 0 0.00%
63.  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net