ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558 106 19.00%
2.  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170 31 18.24%
3.  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 165 29 17.58%
4.  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180 21 11.67%
5.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 87 10 11.49%
6.  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150 17 11.33%
7.  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 53 5 9.43%
8.  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182 11 6.04%
9.  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61 3 4.92%
10.  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 70 3 4.29%
11.  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 82 3 3.66%
12.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32 1 3.13%
13.  โรงเรียนวัดจิกลาด 98 2 2.04%
14.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 58 1 1.72%
15.  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62 1 1.61%
16.  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68 1 1.47%
17.  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138 2 1.45%
18.  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244 3 1.23%
19.  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 162 2 1.23%
20.  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 84 1 1.19%
21.  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99 1 1.01%
22.  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99 1 1.01%
23.  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113 1 0.88%
24.  โรงเรียนบ้านวังหิน 137 1 0.73%
25.  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 146 1 0.68%
26.  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310 2 0.65%
27.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 155 1 0.65%
28.  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156 1 0.64%
29.  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 507 3 0.59%
30.  โรงเรียนบ้านปางสุด 0 0 %
31.  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 0 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 0 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 48 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านมาบแก 72 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 0 0 %
36.  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 0 0 %
38.  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 0 0 %
39.  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 %
40.  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 0 0 %
41.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 0 0 %
43.  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 0 0 %
45.  โรงเรียนบ้านศรีทอง 107 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 0 0 %
48.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 %
49.  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 100 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 38 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านเปราะ 43 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17 0 0.00%
66.  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 %
67.  โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 86 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดคลองจินดา 0 0 %
70.  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 0 0 %
72.  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 0 0 %
73.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 %
74.  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 0 0 %
75.  โรงเรียนวัดท่าแรต 72 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0 0 %
77.  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 0 0 %
79.  โรงเรียนวัดบ้านวัง 0 0 %
80.  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 0 0 %
81.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 42 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 0 %
84.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 0 0 %
85.  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 %
86.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 100 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 0 0 %
89.  โรงเรียนวัดสวนหลวง 0 0 %
90.  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดหนองกรด 0 0 %
92.  โรงเรียนวัดหนองตางู 0 0 %
93.  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 149 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 0 0 %
95.  โรงเรียนวัดหนองยาว 0 0 %
96.  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 %
98.  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 0 0 %
99.  โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 %
100.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 %
101.  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 0 0 %
102.  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 0 0 %
103.  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 0 0 %
104.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 0 0 %
105.  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 %
106.  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 0 0 %
107.  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 0 0 %
108.  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52 0 0.00%
110.  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 0 0 %
111.  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 %
113.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 0 0 %
114.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 0 0 %
115.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 54 0 0.00%
116.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 %
117.  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 %
121.  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 %
122.  โรงเรียนบ้านคลองไทร 0 0 %
123.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 0 0 %
124.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 %
125.  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 0 0 %
126.  โรงเรียนบ้านดงคู้ 0 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 132 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 0 %
131.  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 0 0 %
133.  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 227 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 0 0 %
136.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 95 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 38 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132 0 0.00%
139.  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 0 0 %
140.  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 0 0 %
141.  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 %
142.  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 0 0 %
143.  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 0 0 %
145.  โรงเรียนบ้านปางงู 124 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net