ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332 83 25.00%
2.  โรงเรียนวัดกะโสม 200 35 17.50%
3.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46 8 17.39%
4.  โรงเรียนวัดควนกอ 124 19 15.32%
5.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29 4 13.79%
6.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67 9 13.43%
7.  โรงเรียนวัดควนยูง 101 13 12.87%
8.  โรงเรียนวัดเขาโร 222 27 12.16%
9.  โรงเรียนวัดสวนขัน 231 28 12.12%
10.  โรงเรียนฉวาง 116 14 12.07%
11.  โรงเรียนบ้านปลายเส 127 14 11.02%
12.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121 13 10.74%
13.  โรงเรียนบ้านบางรูป 196 21 10.71%
14.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69 7 10.14%
15.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035 97 9.37%
16.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281 26 9.25%
17.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115 10 8.70%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195 16 8.21%
19.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170 13 7.65%
20.  โรงเรียนวัดควนสูง 164 11 6.71%
21.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61 4 6.56%
22.  โรงเรียนวัดท่ายาง 522 34 6.51%
23.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85 5 5.88%
24.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103 6 5.83%
25.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259 13 5.02%
26.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700 31 4.43%
27.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113 5 4.42%
28.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91 4 4.40%
29.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70 3 4.29%
30.  โรงเรียนวัดควนยูง 74 3 4.05%
31.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131 5 3.82%
32.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53 2 3.77%
33.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327 12 3.67%
34.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90 3 3.33%
35.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121 4 3.31%
36.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396 13 3.28%
37.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67 2 2.99%
38.  โรงเรียนวัดหนองดี 174 5 2.87%
39.  โรงเรียนบ้านวังวัว 37 1 2.70%
40.  โรงเรียนวัดใหม่ 80 2 2.50%
41.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414 10 2.42%
42.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255 6 2.35%
43.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45 1 2.22%
44.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93 2 2.15%
45.  โรงเรียนวัดวังหีบ 98 2 2.04%
46.  โรงเรียนบ้านนาเส 317 6 1.89%
47.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167 3 1.80%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507 9 1.78%
49.  โรงเรียนวัดกะเปียด 114 2 1.75%
50.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135 2 1.48%
51.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276 4 1.45%
52.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144 2 1.39%
53.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229 3 1.31%
54.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77 1 1.30%
55.  โรงเรียนบ้านนา 180 2 1.11%
56.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275 3 1.09%
57.  โรงเรียนสมสรร 92 1 1.09%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213 2 0.94%
59.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216 2 0.93%
60.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118 1 0.85%
61.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117 1 0.85%
62.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123 1 0.81%
63.  โรงเรียนวัดลำนาว 871 7 0.80%
64.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522 4 0.77%
65.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143 1 0.70%
66.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144 1 0.69%
67.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148 1 0.68%
68.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158 1 0.63%
69.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188 1 0.53%
70.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208 1 0.48%
71.  โรงเรียนวัดจันดี 874 4 0.46%
72.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277 1 0.36%
73.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275 1 0.36%
74.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326 1 0.31%
75.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376 1 0.27%
76.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านนาปราน 53 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านนาบอน 91 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านควน 65 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนาพา 117 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านบนควน 226 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านบางปรน 103 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านพรุวง 45 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านปลายรา 200 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านวังยวน 314 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านวังธน 70 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านวังหิน 77 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านพูน 92 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านวังยาว 120 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านสวน 81 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านเขาวง 61 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67 0 0.00%
119.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87 0 0.00%
120.  โรงเรียนมหาราช ๓ 183 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130 0 0.00%
123.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดก้างปลา 421 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดขนาน 176 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดควน 90 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดควนส้าน 175 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดควนชม 255 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดวังหิน 138 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดยางค้อม 104 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดวังขรี 46 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดศิลาราย 128 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดหาดสูง 135 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดเขากลาย 129 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338 0 0.00%
156.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดโคกหาด 208 0 0.00%
159.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178 0 0.00%
160.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152 0 0.00%
161.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129 0 0.00%
162.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59 0 0.00%
163.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109 0 0.00%
164.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84 0 0.00%
165.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258 0 0.00%
166.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117 0 0.00%
167.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87 0 0.00%
168.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 91 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านก่องาม 93 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านกันละ 47 0 0.00%
172.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236 0 0.00%
173.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านคลองงา 124 0 0.00%
176.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านควนตม 26 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านควนประ 103 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านจันดี 119 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านจำปา 131 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net