ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105 18 17.14%
2.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146 17 11.64%
3.  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109 11 10.09%
4.  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306 30 9.80%
5.  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73 7 9.59%
6.  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91 7 7.69%
7.  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131 9 6.87%
8.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45 3 6.67%
9.  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62 4 6.45%
10.  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53 3 5.66%
11.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79 3 3.80%
12.  โรงเรียนวัดหุบเมย 28 1 3.57%
13.  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198 7 3.54%
14.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87 3 3.45%
15.  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116 4 3.45%
16.  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91 3 3.30%
17.  โรงเรียนวังดอกไม้ 33 1 3.03%
18.  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71 2 2.82%
19.  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36 1 2.78%
20.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41 1 2.44%
21.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569 38 2.42%
22.  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172 4 2.33%
23.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47 1 2.13%
24.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104 2 1.92%
25.  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278 5 1.80%
26.  โรงเรียนวัดหนองรี 189 3 1.59%
27.  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128 2 1.56%
28.  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75 1 1.33%
29.  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230 3 1.30%
30.  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84 1 1.19%
31.  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101 1 0.99%
32.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105 1 0.95%
33.  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127 1 0.79%
34.  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126 1 0.79%
35.  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133 1 0.75%
36.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139 1 0.72%
37.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138 1 0.72%
38.  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151 1 0.66%
39.  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314 1 0.08%
40.  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52 0 0.00%
41.  โรงเรียนวัดบางหอย 86 0 0.00%
42.  โรงเรียนวัดบางปรัง 174 0 0.00%
43.  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 0 0 %
44.  โรงเรียนวัดท่าทราย 125 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดพราหมณี 136 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 0 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดวังไทร 49 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดวังตูม 28 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 0 0 %
54.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 0 0 %
57.  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดสันตยาราม 0 0 %
62.  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 0 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 %
64.  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 0 0 %
65.  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดเกาะกา 106 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 %
68.  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170 0 0.00%
78.  โรงเรียนสาริกา 0 0 %
79.  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 %
80.  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726 0 0.00%
81.  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87 0 0.00%
82.  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125 0 0.00%
83.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42 0 0.00%
84.  โรงเรียนวันครู 2504 66 0 0.00%
85.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 0 0 %
87.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 0 0 %
88.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 %
89.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185 0 0.00%
90.  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183 0 0.00%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านคลอง 24 0 0 %
96.  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 0 0 %
99.  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 %
102.  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 0 0 %
104.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173 0 0.00%
107.  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 0 0 %
108.  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 0 0 %
111.  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 0 0 %
112.  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดดอนยอ 166 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 0 0 %
120.  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดท่าชัย 52 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 0 0 %
127.  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net