ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903 333 17.50%
2.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420 68 16.19%
3.  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196 29 14.80%
4.  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853 100 11.72%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211 22 10.43%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100 114 10.36%
7.  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218 22 10.09%
8.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261 26 9.96%
9.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146 14 9.59%
10.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281 25 8.90%
11.  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307 24 7.82%
12.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222 12 5.41%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446 23 5.16%
14.  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170 8 4.71%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465 17 3.66%
16.  โรงเรียนอรุณเมธา 473 17 3.59%
17.  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208 7 3.37%
18.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492 16 3.25%
19.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893 28 3.14%
20.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606 18 2.97%
21.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351 9 2.56%
22.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205 5 2.44%
23.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470 11 2.34%
24.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229 5 2.18%
25.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752 13 1.73%
26.  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118 2 1.69%
27.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128 2 1.56%
28.  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271 4 1.48%
29.  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136 2 1.47%
30.  โรงเรียนแม่สอด 691 10 1.45%
31.  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143 2 1.40%
32.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572 8 1.40%
33.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163 2 1.23%
34.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338 4 1.18%
35.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370 4 1.08%
36.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277 3 1.08%
37.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224 2 0.89%
38.  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361 3 0.83%
39.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140 1 0.71%
40.  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140 1 0.71%
41.  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727 5 0.69%
42.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292 2 0.68%
43.  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327 2 0.61%
44.  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180 1 0.56%
45.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930 2 0.22%
46.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618 1 0.16%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718 1 0.14%
48.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831 1 0.12%
49.  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122 0 0.00%
50.  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184 0 0.00%
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203 0 0.00%
52.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272 0 0.00%
53.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475 0 0.00%
54.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านจกปก 77 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97 0 0.00%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านธงชัย 167 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านยะพอ 302 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านพะละ 82 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านวังผา 235 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792 0 0.00%
114.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456 0 0.00%
115.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379 0 0.00%
116.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130 0 0.00%
120.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170 0 0.00%
121.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net