ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 54 8 14.81%
2.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16 2 12.50%
3.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150 18 12.00%
4.  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 156 18 11.54%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53 6 11.32%
6.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20 2 10.00%
7.  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161 16 9.94%
8.  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199 18 9.05%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90 8 8.89%
10.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59 5 8.47%
11.  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132 11 8.33%
12.  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 196 16 8.16%
13.  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 118 8 6.78%
14.  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337 90 6.73%
15.  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231 15 6.49%
16.  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82 5 6.10%
17.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82 5 6.10%
18.  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33 2 6.06%
19.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121 7 5.79%
20.  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 141 8 5.67%
21.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53 3 5.66%
22.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 195 9 4.62%
23.  โรงเรียนบ้านดงเมย 68 3 4.41%
24.  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69 3 4.35%
25.  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140 6 4.29%
26.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47 2 4.26%
27.  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71 3 4.23%
28.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51 2 3.92%
29.  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237 9 3.80%
30.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107 4 3.74%
31.  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 162 6 3.70%
32.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58 2 3.45%
33.  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150 5 3.33%
34.  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30 1 3.33%
35.  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 251 8 3.19%
36.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63 2 3.17%
37.  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 101 3 2.97%
38.  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 102 3 2.94%
39.  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 139 4 2.88%
40.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 36 1 2.78%
41.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111 3 2.70%
42.  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224 6 2.68%
43.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224 6 2.68%
44.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113 3 2.65%
45.  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38 1 2.63%
46.  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81 2 2.47%
47.  โรงเรียนบ้านม่วง 136 3 2.21%
48.  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 98 2 2.04%
49.  โรงเรียนฉิมพลีมา 104 2 1.92%
50.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 106 2 1.89%
51.  โรงเรียนบ้านหนองคู 160 3 1.88%
52.  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168 3 1.79%
53.  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 123 2 1.63%
54.  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124 2 1.61%
55.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 128 2 1.56%
56.  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 66 1 1.52%
57.  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265 4 1.51%
58.  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73 1 1.37%
59.  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73 1 1.37%
60.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73 1 1.37%
61.  โรงเรียนบ้านสารจอด 164 2 1.22%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171 2 1.17%
63.  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90 1 1.11%
64.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92 1 1.09%
65.  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93 1 1.08%
66.  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 98 1 1.02%
67.  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202 2 0.99%
68.  โรงเรียนบ้านนายม 102 1 0.98%
69.  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108 1 0.93%
70.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 227 2 0.88%
71.  โรงเรียนสระโพนทอง 121 1 0.83%
72.  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125 1 0.80%
73.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126 1 0.79%
74.  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 132 1 0.76%
75.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141 1 0.71%
76.  โรงเรียนบ้านนาแก 301 2 0.66%
77.  โรงเรียนบ้านคอนสาร 175 1 0.57%
78.  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404 2 0.50%
79.  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393 1 0.25%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 512 1 0.20%
81.  โรงเรียนบ้านดงพอง 22 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 73 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 79 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 239 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 107 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 83 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 55 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 103 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านธาตุ 164 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านนาดี 59 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 246 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 124 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 69 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านนาบัว 77 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 126 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 89 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 119 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 47 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 49 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านมอญ 93 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านพีพวย 76 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านระหัด 83 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านวังหิน 22 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 125 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 173 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 54 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 78 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 91 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 49 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 32 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 160 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 171 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 133 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 205 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 76 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหลุบคา 55 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 35 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 150 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านเขวา 84 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหินลาด 54 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านเรือ 52 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโคกกุง 206 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 98 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 128 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 55 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 107 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 51 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 73 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 58 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 182 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 125 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46 0 0.00%
218.  โรงเรียนบุปผาราม 77 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55 0 0.00%
221.  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135 0 0.00%
222.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67 0 0.00%
223.  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39 0 0.00%
224.  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67 0 0.00%
225.  โรงเรียนหนองเบนประภากร 51 0 0.00%
226.  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88 0 0.00%
227.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 39 0 0.00%
228.  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201 0 0.00%
229.  โรงเรียนหัวนานคร 99 0 0.00%
230.  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163 0 0.00%
231.  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38 0 0.00%
232.  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153 0 0.00%
233.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46 0 0.00%
234.  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266 0 0.00%
235.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141 0 0.00%
236.  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85 0 0.00%
237.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 174 0 0.00%
238.  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16 0 0.00%
239.  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21 0 0.00%
240.  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153 0 0.00%
241.  โรงเรียนบ้านกลาง 75 0 0.00%
242.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186 0 0.00%
243.  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107 0 0.00%
244.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34 0 0.00%
245.  โรงเรียนบ้านก่าน 151 0 0.00%
246.  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41 0 0.00%
247.  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 42 0 0.00%
248.  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 151 0 0.00%
249.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 52 0 0.00%
250.  โรงเรียนบ้านจมื่น 34 0 0.00%
251.  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 156 0 0.00%
252.  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136 0 0.00%
253.  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26 0 0.00%
254.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92 0 0.00%
255.  โรงเรียนบ้านดงบัง 34 0 0.00%
256.  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54 0 0.00%
257.  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156 0 0.00%
258.  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48 0 0.00%
259.  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59 0 0.00%
260.  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73 0 0.00%
261.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106 0 0.00%
262.  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 60 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net