ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88 16 18.18%
2.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76 10 13.16%
3.  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193 19 9.84%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240 22 9.17%
5.  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68 5 7.35%
6.  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31 2 6.45%
7.  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67 4 5.97%
8.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53 3 5.66%
9.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101 5 4.95%
10.  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41 2 4.88%
11.  โรงเรียนวัดเขาแดง 129 6 4.65%
12.  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176 8 4.55%
13.  โรงเรียนบ้านควนพลี 151 6 3.97%
14.  โรงเรียนวัดปากประ 51 2 3.92%
15.  โรงเรียนวัดอภยาราม 132 5 3.79%
16.  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27 1 3.70%
17.  โรงเรียนวัดกลาง 30 1 3.33%
18.  โรงเรียนวัดลำใน 79 2 2.53%
19.  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81 2 2.47%
20.  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284 7 2.46%
21.  โรงเรียนบ้านโตน 136 3 2.21%
22.  โรงเรียนวัดป่าตอ 47 1 2.13%
23.  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49 1 2.04%
24.  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122 2 1.64%
25.  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66 1 1.52%
26.  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133 2 1.50%
27.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230 3 1.30%
28.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80 1 1.25%
29.  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107 1 0.93%
30.  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130 1 0.77%
31.  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177 1 0.56%
32.  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190 1 0.53%
33.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192 1 0.52%
34.  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 264 1 0.38%
35.  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976 1 0.10%
36.  โรงเรียนบ้านโคกโดน 0 0 %
37.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64 0 0.00%
40.  โรงเรียนวัดควนถบ 89 0 0.00%
41.  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 %
42.  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 0 0 %
43.  โรงเรียนวัดควนแร่ 199 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดตะแพน 227 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 0 0 %
47.  โรงเรียนบ้านไสกุน 0 0 %
48.  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 %
50.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดนาท่อม 63 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 %
57.  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดปากสระ 50 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดพังดาน 88 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดลานแซะ 233 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 %
64.  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 %
67.  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดเขาทอง 101 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดโพรงงู 114 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 %
75.  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดใสประดู่ 0 0 %
77.  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98 0 0.00%
79.  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532 0 0.00%
80.  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 %
81.  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 %
82.  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 0 0 %
83.  โรงเรียน วัดดอนศาลา 0 0 %
84.  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61 0 0.00%
85.  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 %
86.  โรงเรียนชุณหะวัณ 46 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านขัน 157 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45 0 0.00%
95.  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านปากสระ 90 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 138 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 0 0 %
103.  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 0 0 %
105.  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 %
107.  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านนาวง 119 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านเตง 71 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 0 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net