ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านลานเข้ 3 1 33.33%
2.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 150 37 24.67%
3.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 54 13 24.07%
4.  โรงเรียนบ้านไสขรบ 106 23 21.70%
5.  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1004 169 16.83%
6.  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191 32 16.75%
7.  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66 10 15.15%
8.  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 140 17 12.14%
9.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52 6 11.54%
10.  โรงเรียนบ้านธารอารี 68 7 10.29%
11.  โรงเรียนควนสุบรรณ 188 19 10.11%
12.  โรงเรียนบ้านไสดง 235 21 8.94%
13.  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124 11 8.87%
14.  โรงเรียนบ้านกลาง 24 2 8.33%
15.  โรงเรียนบ้านบางดี 100 8 8.00%
16.  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 167 12 7.19%
17.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 173 12 6.94%
18.  โรงเรียนบ้านคลองโร 132 9 6.82%
19.  โรงเรียนบ้านคลองยา 45 3 6.67%
20.  โรงเรียนบ้านควนปราง 97 6 6.19%
21.  โรงเรียนนาสาร 703 37 5.26%
22.  โรงเรียนบ้านพรุแชง 196 10 5.10%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 43 2 4.65%
24.  โรงเรียนบ้านนาควน 134 6 4.48%
25.  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 69 3 4.35%
26.  โรงเรียนบ้านควนสระ 326 14 4.29%
27.  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 340 14 4.12%
28.  โรงเรียนบ้านหมาก 124 5 4.03%
29.  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 76 3 3.95%
30.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 164 6 3.66%
31.  โรงเรียนบ้านคลองจัน 110 4 3.64%
32.  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 253 9 3.56%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 116 4 3.45%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61 2 3.28%
35.  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 216 7 3.24%
36.  โรงเรียนทรัพย์ทวี 99 3 3.03%
37.  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69 2 2.90%
38.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 73 2 2.74%
39.  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 152 4 2.63%
40.  โรงเรียนบ้านควนยอ 119 3 2.52%
41.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213 5 2.35%
42.  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 218 5 2.29%
43.  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 133 3 2.26%
44.  โรงเรียนบ้านเขาปูน 145 3 2.07%
45.  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296 6 2.03%
46.  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 58 1 1.72%
47.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 129 2 1.55%
48.  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 67 1 1.49%
49.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 70 1 1.43%
50.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 151 2 1.32%
51.  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 77 1 1.30%
52.  โรงเรียนมหาราช 2 83 1 1.20%
53.  โรงเรียนบ้านบางหอย 172 2 1.16%
54.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 91 1 1.10%
55.  โรงเรียนวัดสองแพรก 203 2 0.99%
56.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 323 3 0.93%
57.  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122 1 0.82%
58.  โรงเรียนบ้านควนสูง 327 2 0.61%
59.  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 188 1 0.53%
60.  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 210 1 0.48%
61.  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 234 1 0.43%
62.  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243 1 0.41%
63.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 259 1 0.39%
64.  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 53 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 43 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านคลองกา 50 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 129 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 134 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านควนนิยม 172 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 228 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 58 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 46 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านดอนงาม 76 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 141 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 97 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 58 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 87 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 25 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 26 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 158 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 341 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านบางรูป 267 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 132 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบางปาน 122 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 87 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 64 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านปากสาย 76 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปากหาน 40 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านบางหยด 68 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านปากด่าน 40 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 507 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านยางอุง 5 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านยูงทอง 70 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านวังหิน 124 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 82 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านปลายสาย 91 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านส้อง 122 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 150 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองโสน 129 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 129 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 56 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 87 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 216 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 105 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหานเพชร 140 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 147 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1337 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 140 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเขาตอก 97 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเมรัย 229 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 252 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 86 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 319 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านในไร่ 66 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านไสดง 47 0 0.00%
128.  โรงเรียนประชาอุทิศ 135 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 90 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดคลองตาล 81 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 83 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 100 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดดอนพยอม 84 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 184 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดบางพา 113 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดบางกำยาน 102 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดควนศรี 85 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดวิเวการาม 146 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 96 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 369 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดอินทการาม 161 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 678 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดสามพัน 122 0 0.00%
147.  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 59 0 0.00%
149.  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 178 0 0.00%
150.  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 247 0 0.00%
151.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 58 0 0.00%
153.  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124 0 0.00%
154.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 238 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net