ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145 37 25.52%
2.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406 56 13.79%
3.  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226 31 13.72%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 102 13 12.75%
5.  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266 30 11.28%
6.  โรงเรียนวัดชยาราม 578 62 10.73%
7.  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 256 25 9.77%
8.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510 48 9.41%
9.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 193 18 9.33%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156 13 8.33%
11.  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76 5 6.58%
12.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136 7 5.15%
13.  โรงเรียนบ้านบางพระ 138 7 5.07%
14.  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80 4 5.00%
15.  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160 8 5.00%
16.  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238 11 4.62%
17.  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91 4 4.40%
18.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210 9 4.29%
19.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71 3 4.23%
20.  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271 10 3.69%
21.  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355 13 3.66%
22.  โรงเรียนบ้านคลองพา 122 4 3.28%
23.  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 98 3 3.06%
24.  โรงเรียนบ้านควนรา 66 2 3.03%
25.  โรงเรียนวัดนันทาราม 73 2 2.74%
26.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82 2 2.44%
27.  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41 1 2.44%
28.  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301 7 2.33%
29.  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315 7 2.22%
30.  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139 3 2.16%
31.  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294 6 2.04%
32.  โรงเรียนวัดพรุศรี 104 2 1.92%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115 2 1.74%
34.  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62 1 1.61%
35.  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193 3 1.55%
36.  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 200 3 1.50%
37.  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206 3 1.46%
38.  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183 2 1.09%
39.  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101 1 0.99%
40.  โรงเรียนบ้านบางหิน 128 1 0.78%
41.  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133 1 0.75%
42.  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274 2 0.73%
43.  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137 1 0.73%
44.  โรงเรียนบ้านยางงาม 173 1 0.58%
45.  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187 1 0.53%
46.  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187 1 0.53%
47.  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221 1 0.45%
48.  โรงเรียนวัดบางพลา 223 1 0.45%
49.  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232 1 0.43%
50.  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 248 1 0.40%
51.  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 362 1 0.28%
52.  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486 1 0.21%
53.  โรงเรียนวัดตรณาราม 554 1 0.18%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529 0 0.00%
55.  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303 0 0.00%
56.  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182 0 0.00%
57.  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90 0 0.00%
58.  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านกลาง 206 0 0.00%
60.  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144 0 0.00%
61.  โรงเรียนตาขุน 374 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 154 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านควนสูง 58 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 189 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านชายท่า 110 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านคลองราง 97 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 124 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านตะกรบ 93 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านตาขุน 181 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านท่าไท 124 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านนา 0 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนาแค 81 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านบางสาน 138 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านปากโตน 48 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านป่าตง 135 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 251 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านยาง 23 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านวังขุม 55 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสามสัก 0 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองมน 91 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหินดาน 127 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 125 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเบญจา 75 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดบางคราม 304 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดบางปอ 99 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดนิลาราม 127 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดพนม 167 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดพระพรหม 61 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดพะแสง 95 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 733 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดสระพัง 16 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดหัวเตย 113 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44 0 0.00%
180.  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net