ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503 480 31.94%
2.  โรงเรียนบ้านปากถัก 185 49 26.49%
3.  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48 10 20.83%
4.  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 58 12 20.69%
5.  โรงเรียนบ้านคุระ 117 16 13.68%
6.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 162 22 13.58%
7.  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 91 12 13.19%
8.  โรงเรียนบ้านบางม่วง 509 45 8.84%
9.  โรงเรียนบ้านนอกนา 68 6 8.82%
10.  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723 62 8.58%
11.  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 1 8.33%
12.  โรงเรียนเมืองพังงา 203 16 7.88%
13.  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166 13 7.83%
14.  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258 17 6.59%
15.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48 3 6.25%
16.  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 69 3 4.35%
17.  โรงเรียนบ้านพอแดง 109 4 3.67%
18.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28 1 3.57%
19.  โรงเรียนวัดคมนียเขต 287 10 3.48%
20.  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181 6 3.31%
21.  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 98 3 3.06%
22.  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111 3 2.70%
23.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114 3 2.63%
24.  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 39 1 2.56%
25.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44 1 2.27%
26.  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174 3 1.72%
27.  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128 2 1.56%
28.  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66 1 1.52%
29.  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70 1 1.43%
30.  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 72 1 1.39%
31.  โรงเรียนกะปง 72 1 1.39%
32.  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 176 2 1.14%
33.  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 191 2 1.05%
34.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194 2 1.03%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97 1 1.03%
36.  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 618 6 0.97%
37.  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 210 2 0.95%
38.  โรงเรียนบ้านบางเนียง 218 2 0.92%
39.  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349 3 0.86%
40.  โรงเรียนเกาะปันหยี 120 1 0.83%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 785 6 0.76%
42.  โรงเรียนวัดดิตถาราม 152 1 0.66%
43.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219 1 0.46%
44.  โรงเรียนบ้านบางกรัก 255 1 0.39%
45.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 354 1 0.28%
46.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 354 1 0.28%
47.  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 4 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 119 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 91 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านท่าจูด 45 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านนาใน 9 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านควนแรด 53 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านบางคลี 142 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านบางจัน 71 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านบางด้ง 53 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านบางติบ 104 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านบางทอง 16 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านบางกัน 58 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านบางวัน 90 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านบางหว้า 206 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านบางหลาม 118 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านบางนายสี 42 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 137 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านบากัน 35 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 77 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 56 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านลำวะ 34 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านพรุใน 249 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 169 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านริมทะเล 87 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหินลาด 324 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 99 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านในวัง 82 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านในหยง 111 0 0.00%
91.  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 119 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านในไร่ 159 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 50 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 144 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านเตรียม 186 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดช้างนอน 160 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 175 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 163 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดปัตติการาม 115 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดสองแพรก 46 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 292 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดโคกสวย 174 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 179 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 45 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62 0 0.00%
109.  โรงเรียนเกาะยาว 215 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146 0 0.00%
111.  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71 0 0.00%
112.  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 112 0 0.00%
113.  โรงเรียนเกียรติประชา 0 0 %
114.  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 217 0 0.00%
115.  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 183 0 0.00%
116.  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74 0 0.00%
117.  โรงเรียนคุระบุรี 970 0 0.00%
118.  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140 0 0.00%
119.  โรงเรียน วัดอินทนิน 94 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 182 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านกลาง 180 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านกะปง 100 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านกะไหล 137 0 0.00%
124.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านคลองไส 94 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านควน 46 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 80 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านคุรอด 194 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านตากแดด 85 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านตำหนัง 110 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านดอน 53 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 37 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านติเตะ 62 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 74 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net