ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 155 35 22.58%
2.  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252 56 22.22%
3.  โรงเรียนวัดยางงาม 69 8 11.59%
4.  โรงเรียนบ้านลำพระ 213 23 10.80%
5.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 28 3 10.71%
6.  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65 6 9.23%
7.  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87 8 9.20%
8.  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47 4 8.51%
9.  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146 12 8.22%
10.  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143 11 7.69%
11.  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104 5 4.81%
12.  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90 4 4.44%
13.  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57 2 3.51%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118 4 3.39%
15.  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 65 2 3.08%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 124 3 2.42%
17.  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84 2 2.38%
18.  โรงเรียนบ้านสันดอน 46 1 2.17%
19.  โรงเรียนสินแร่สยาม 434 9 2.07%
20.  โรงเรียนบ้านโป่ง 150 3 2.00%
21.  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 157 3 1.91%
22.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109 2 1.83%
23.  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78 1 1.28%
24.  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 85 1 1.18%
25.  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 87 1 1.15%
26.  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92 1 1.09%
27.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 96 1 1.04%
28.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101 1 0.99%
29.  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107 1 0.93%
30.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223 2 0.90%
31.  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259 2 0.77%
32.  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277 2 0.72%
33.  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796 4 0.50%
34.  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243 1 0.41%
35.  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 247 1 0.40%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828 3 0.36%
37.  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 302 1 0.33%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324 1 0.31%
39.  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656 1 0.06%
40.  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64 0 0.00%
41.  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 41 0 0.00%
42.  โรงเรียน บ้านวังปลา 75 0 0.00%
43.  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3 0 0.00%
44.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116 0 0.00%
45.  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99 0 0.00%
46.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 610 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านกล้วย 45 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านพุคาย 107 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านพุแค 70 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 58 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 16 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 72 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 71 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 82 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 97 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 58 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 119 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 117 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองโก 58 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 152 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านหินสี 131 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหุบพริก 92 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 50 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 94 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 113 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านเขากรวด 61 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 26 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 43 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 205 0 0.00%
101.  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 61 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 113 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76 0 0.00%
105.  โรงเรียนมหาราช๗ 277 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 71 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 70 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 512 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 339 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดบางกระ 127 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 67 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 153 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 227 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 281 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 69 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 218 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 29 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 189 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดสันติการาม 273 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 123 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดพเนินพลู 84 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 43 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดหนองบัว 49 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดวันดาว 66 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 116 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 25 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 52 0 0.00%
160.  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82 0 0.00%
162.  โรงเรียนสีวะรา 75 0 0.00%
163.  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 186 0 0.00%
165.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175 0 0.00%
166.  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 54 0 0.00%
167.  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 309 0 0.00%
168.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 217 0 0.00%
169.  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95 0 0.00%
170.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186 0 0.00%
171.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 87 0 0.00%
172.  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 478 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net