ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60 8 13.33%
2.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 172 17 9.88%
3.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272 23 8.46%
4.  โรงเรียนวัดบางปรง 200 16 8.00%
5.  โรงเรียนวัดบ้านนา 117 7 5.98%
6.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 220 13 5.91%
7.  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128 7 5.47%
8.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406 22 5.42%
9.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 195 10 5.13%
10.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135 6 4.44%
11.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45 2 4.44%
12.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 158 7 4.43%
13.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 206 9 4.37%
14.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 332 14 4.22%
15.  โรงเรียนวัดล่าง 571 23 4.03%
16.  โรงเรียนวัดดอนทราย 103 4 3.88%
17.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82 3 3.66%
18.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 196 6 3.06%
19.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305 8 2.62%
20.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 40 1 2.50%
21.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 315 7 2.22%
22.  โรงเรียนวัดลาดบัว 47 1 2.13%
23.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171 3 1.75%
24.  โรงเรียนวัดคลองสวน 171 3 1.75%
25.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124 2 1.61%
26.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 65 1 1.54%
27.  โรงเรียนคลองพานทอง 76 1 1.32%
28.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 81 1 1.23%
29.  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174 2 1.15%
30.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119 1 0.84%
31.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 124 1 0.81%
32.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 126 1 0.79%
33.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745 18 0.66%
34.  โรงเรียนวัดดอนทอง 3266 19 0.58%
35.  โรงเรียนวัดคลอง 18 219 1 0.46%
36.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223 1 0.45%
37.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224 1 0.45%
38.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 229 1 0.44%
39.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 236 1 0.42%
40.  โรงเรียนวัดเขาดิน 282 1 0.35%
41.  โรงเรียนวัดบางสมัคร 325 1 0.31%
42.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360 1 0.28%
43.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806 1 0.12%
44.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 190 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดไชยธารา 130 0 0.00%
46.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174 0 0.00%
47.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187 0 0.00%
48.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 148 0 0.00%
49.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116 0 0.00%
50.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142 0 0.00%
51.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153 0 0.00%
52.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 55 0 0.00%
53.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37 0 0.00%
54.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346 0 0.00%
55.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 114 0 0.00%
56.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106 0 0.00%
57.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83 0 0.00%
58.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154 0 0.00%
59.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254 0 0.00%
60.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 186 0 0.00%
61.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239 0 0.00%
62.  โรงเรียนคลองขวาง 46 0 0.00%
63.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 519 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157 0 0.00%
66.  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56 0 0.00%
72.  โรงเรียนจันทร์เจริญ 48 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 181 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64 0 0.00%
77.  โรงเรียนบึงสิงโต 267 0 0.00%
78.  โรงเรียนบึงเทพยา 98 0 0.00%
79.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 89 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 186 0 0.00%
83.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 40 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 320 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 64 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดทด 202 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดตะพังคลี 64 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดบน 110 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดบางแสม 415 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดบางพระ 211 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดบางไทร 77 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 300 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 139 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 166 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 140 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดรามัญ 39 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดลาดยาว 68 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดสองคลอง 255 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดหนามแดง 116 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดอินทาราม 114 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดสุขาราม 139 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดเทพราช 129 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 60 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดเกาะ 160 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 479 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170 0 0.00%
130.  โรงเรียนสกัด 80 41 0 0.00%
131.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 194 0 0.00%
132.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 278 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37 0 0.00%
134.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154 0 0.00%
135.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147 0 0.00%
136.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140 0 0.00%
137.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 172 0 0.00%
138.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net