ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 201 20 9.95%
2.  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 37 3 8.11%
3.  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84 5 5.95%
4.  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 56 3 5.36%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64 3 4.69%
6.  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 179 7 3.91%
7.  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53 2 3.77%
8.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81 3 3.70%
9.  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54 2 3.70%
10.  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28 1 3.57%
11.  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99 3 3.03%
12.  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 69 2 2.90%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71 2 2.82%
14.  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111 3 2.70%
15.  โรงเรียนบ้านสบเมย 206 5 2.43%
16.  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127 3 2.36%
17.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44 1 2.27%
18.  โรงเรียนบ้านแม่หาร 51 1 1.96%
19.  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112 2 1.79%
20.  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58 1 1.72%
21.  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59 1 1.69%
22.  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125 2 1.60%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67 1 1.49%
24.  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71 1 1.41%
25.  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71 1 1.41%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 76 1 1.32%
27.  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 81 1 1.23%
28.  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 100 1 1.00%
29.  โรงเรียนล่องแพวิทยา 308 2 0.65%
30.  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 179 1 0.56%
31.  โรงเรียนบ้านแม่ละ 40 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 37 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 64 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านแม่หาด 118 0 0.00%
36.  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 150 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 33 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 51 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 77 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 13 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านแม่เงา 119 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 41 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 42 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 53 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 124 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านแม่แพ 134 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 51 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านแม่โถ 70 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114 0 0.00%
60.  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43 0 0.00%
61.  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 100 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านโพซอ 272 0 0.00%
63.  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 40 0 0.00%
64.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104 0 0.00%
65.  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 57 0 0.00%
66.  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านแม่และ 61 0 0.00%
68.  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 175 0 0.00%
69.  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 104 0 0.00%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 136 0 0.00%
71.  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 140 0 0.00%
72.  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 826 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 89 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 96 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านขุนวง 24 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านกะริคี 21 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านคะปวง 112 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 311 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 74 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 62 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านดอยงาม 79 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 147 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 88 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 71 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 63 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 67 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 55 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านนาดอย 89 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 61 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 28 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านละอูบ 98 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 40 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 62 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านสาม 23 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสบหาร 33 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 70 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 113 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 81 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 90 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 71 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 96 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 22 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหัวลา 52 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านอมพาย 79 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 46 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเสาหิน 84 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 93 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 66 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 47 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 67 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 74 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านแม่สวด 82 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 58 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 38 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net