ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 73 15 20.55%
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 7 10.94%
3.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 24 8.51%
4.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 10 8.06%
5.  โรงเรียนบ้านสา 51 4 7.84%
6.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 48 7.72%
7.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 3 7.69%
8.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 16 6.93%
9.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 2 5.41%
10.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 13 5.10%
11.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 20 1 5.00%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 3 4.41%
13.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 7 4.40%
14.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 17 3.81%
15.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 57 2 3.51%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 251 8 3.19%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 2 3.17%
18.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 3 2.70%
19.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129 3 2.33%
20.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 133 3 2.26%
21.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 1 2.00%
22.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 1 1.67%
23.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 1 1.61%
24.  โรงเรียนจำบอน 72 1 1.39%
25.  โรงเรียนอนุบาลปง 260 3 1.15%
26.  โรงเรียนบ้านควรดง 91 1 1.10%
27.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 1 1.10%
28.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 1 1.05%
29.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 105 1 0.95%
30.  โรงเรียนปัวพิทยา 107 1 0.93%
31.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 1 0.92%
32.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 148 1 0.68%
33.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 1 0.45%
34.  โรงเรียนชัยชุมภู 65 0 0.00%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 0 0 0.00%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 0 0.00%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 0 0.00%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 0 0.00%
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 93 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61 0 0.00%
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านจุน 120 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 58 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 54 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 67 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 84 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 93 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 135 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 155 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 73 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านนาบัว 49 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านปัว 48 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 53 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 80 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านปง 143 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านผาลาด 95 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 202 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 0 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านยางขาม 147 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 40 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านสถาน 79 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 48 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านสระ 167 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านสบขาม 117 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 27 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสักลอ 0 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหลวง 47 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 116 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านแก 88 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 56 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแวน 89 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 0 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0.00%
121.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 202 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 0 0.00%
124.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 0 0.00%
125.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 301 0 0.00%
126.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 934 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net