ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105 17 16.19%
2.  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149 20 13.42%
3.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73 6 8.22%
4.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62 5 8.06%
5.  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61 3 4.92%
6.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43 2 4.65%
7.  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130 5 3.85%
8.  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43 1 2.33%
9.  โรงเรียนวัดวังกอง 44 1 2.27%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57 1 1.75%
11.  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63 1 1.59%
12.  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71 1 1.41%
13.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608 8 1.32%
14.  โรงเรียนบ้านนาไพร 103 1 0.97%
15.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105 1 0.95%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151 1 0.66%
17.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187 1 0.53%
18.  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201 1 0.50%
19.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43 0 0.00%
20.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71 0 0.00%
21.  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30 0 0.00%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102 0 0.00%
23.  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 212 0 0.00%
24.  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34 0 0.00%
25.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92 0 0.00%
26.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107 0 0.00%
27.  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339 0 0.00%
28.  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62 0 0.00%
29.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24 0 0.00%
30.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79 0 0.00%
31.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านงอมมด 49 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 62 0 0.00%
35.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61 0 0.00%
36.  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านนาแซง 174 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านปากปาด 151 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 102 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านม่วง 108 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 86 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านปางคอม 48 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 79 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 21 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 189 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดนาขุม 66 0 0.00%
67.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81 0 0.00%
69.  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดปากไพร 56 0 0.00%
71.  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 177 0 0.00%
72.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27 0 0.00%
73.  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 88 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33 0 0.00%
75.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162 0 0.00%
76.  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 307 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net