ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 69 12 17.39%
2.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171 29 16.96%
3.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 18 12.50%
4.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 15 10.14%
5.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
6.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321 10 3.12%
7.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 99 3 3.03%
8.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 134 4 2.99%
9.  โรงเรียนบ้านประแกต 77 2 2.60%
10.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 586 12 2.05%
11.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 1 1.64%
12.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84 1 1.19%
13.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 3 0.91%
14.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 494 4 0.81%
15.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138 1 0.72%
16.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 476 3 0.63%
17.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 172 1 0.58%
18.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 1 0.56%
19.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 1 0.49%
20.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 309 1 0.32%
21.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117 1 0.03%
22.  โรงเรียนวัดนาซา 42 0 0.00%
23.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
24.  โรงเรียนวัดนายายอาม 76 0 0.00%
25.  โรงเรียนวัดพลับพลา 355 0 0.00%
26.  โรงเรียนวัดรำพัน 123 0 0.00%
27.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 90 0 0.00%
28.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 0 0.00%
29.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
30.  โรงเรียนวัดสามผาน 105 0 0.00%
31.  โรงเรียนวัดสิงห์ 209 0 0.00%
32.  โรงเรียนวัดหนองคัน 141 0 0.00%
33.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 0 0.00%
34.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 0 0.00%
35.  โรงเรียนวัดหมูดุด 40 0 0.00%
36.  โรงเรียนวัดหนองบัว 124 0 0.00%
37.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72 0 0.00%
38.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 27 0 0.00%
39.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 0 0.00%
40.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93 0 0.00%
41.  โรงเรียนวัดเนินสูง 139 0 0.00%
42.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 0 0.00%
43.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 0 0.00%
44.  โรงเรียนวัดแสลง 257 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดโขดหอย 38 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดโขมง 33 0 0.00%
51.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1586 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดแขมหนู 25 0 0.00%
53.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านชำโสม 78 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 228 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 376 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านวังปลา 58 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 46 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 166 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 81 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 206 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 75 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านแก้ว 624 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 186 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 118 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 98 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 155 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดดอนตาล 177 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 193 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 35 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net