ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 22 14.57%
2.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 10 10.53%
3.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 143 15 10.49%
4.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 196 19 9.69%
5.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 940 89 9.47%
6.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 11 9.09%
7.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 9 8.91%
8.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 9 7.89%
9.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 4 7.69%
10.  โรงเรียนบ้านโพน 120 9 7.50%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 4 7.27%
12.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 8 6.96%
13.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 5 6.41%
14.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 125 8 6.40%
15.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 63 4 6.35%
16.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 7 6.25%
17.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 5 5.95%
18.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 2 5.88%
19.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 3 5.88%
20.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 6 5.71%
21.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21 1 4.76%
22.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 3 4.69%
23.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 1 4.17%
24.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 3 4.17%
25.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 1 4.00%
26.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 103 4 3.88%
27.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 1 3.85%
28.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 133 5 3.76%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 140 5 3.57%
30.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 3 3.53%
31.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 1 3.45%
32.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 165 4 2.42%
33.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 1 1.64%
34.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 1 1.59%
35.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63 1 1.59%
36.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 1 1.56%
37.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 1 1.39%
38.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 216 3 1.39%
39.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 1 1.37%
40.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 84 1 1.19%
41.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 186 2 1.08%
42.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 2 0.87%
43.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 118 1 0.85%
44.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 138 1 0.72%
45.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 141 1 0.71%
46.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153 1 0.65%
47.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 98 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 0 0.00%
49.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 0 0.00%
50.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 0 0.00%
53.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 0 0.00%
54.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 181 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 0 0.00%
56.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 0 0.00%
57.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 0 0.00%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126 0 0.00%
60.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 47 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 111 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านค้อ 33 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 43 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 160 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 101 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านผือ 73 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านผำ 140 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 104 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 136 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 124 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 104 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 102 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 149 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 91 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 165 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 97 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 117 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 103 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 68 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 82 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 81 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 72 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net